58. «DECIDEIX»PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES I D'ALTRES TIPUS D'ADDICCIONS  

Sessions: entre 4 i 6 sessions de 50 minuts.
Lloc: Aula
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB

Responsable/s

PADIB.JOAN JUNOY SALAS, Metge de la Conselleria de Salut Metge, psicòlegsPADIB . PLA D'ADDICCIONS I DROGODEPENDÈNCIES DE LES ILLES BALEARS

 

Descripció
Programa preventiu universal basat en les influències socials, la pressió de grup i els factors afectius i cognitius que intervenen a l'hora de prendre decisions. Es tracta d'identificar situacions de risc en relació amb el consum de drogues i conductes addictives, i treballar la presa de decisions raonada. Objectius
L’objectiu principal és que l’alumne aprengui a decidir respecte al consum de drogues. Es tracta d’ensenyar a identificar les situacions en què es prenen decisions sobre l’ús de les drogues legals i il·legals, i utilitzar els coneixements que es tenen per tal d’adoptar la decisió adequadament al trobar-se en aquestes situacions.


Objectius
L’objectiu principal és que l’alumne aprengui a decidir respecte al seu consum de drogues. Es tracta d’ensenyar a identificar les situacions en què es prenen decisions sobre l’ús de les drogues legals i il·legals, i utilitzar els coneixements que es tenen per tal d’adoptar la decisió adequadament al trobar-se en aquestes situacions.

Continguts
Conceptes: La prevenció del consum de drogues i altres addiccions, dins l’àmbit escolar - Informació sobre les drogues i altres tipus d’addiccions
- Les addiccions no químiques: TIC’s o d’altres
- Ensenyar a decidir i a tenir alternatives d’oci sanes
- Idees pel treball amb els pares - -Psicologia del adolescent

Procediments: sessions teòriques
- dinàmiques grupals


Actituds: Participatives, respetuosa amb l'opinió dels altres i esperit crític.
aprendre a suportar la pressió del grup
- saber dir no
- tenir alternatives d’oci sanes


Metodologia
Abans: El professorat estructurarà la implementació del programa i compta amb l'ajuda de la guia que contempla tots els continguts esmentats i la informació per complementar els seus coneixements sobre drogodependències.
Durant: Es desenvolupen 6 lliçons emprant com a fil conductor el quadern de l'alumne que conté les historietes envers els temes de: drogues, inicis de consum, oci, tecnologies digitals, repercussions famíliars, suggeriments per orientar la reflexió, proposta de situacions conflictives que exigeixen una presa de posició. El programa ofereix una sèrie de tècniques i mètodes d'aplicació essent una de les més emprada la representació d'escenes. del tema a tractar – drogues, La tècnica més emprada és la representació d’escenes, basades en les circumstàncies en que se’n produeix el consum.
Després: Després: Avaluació del programa per part del professional que l'aplicat i contant en la valoració que també aportarà l'alumnat.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
GUIA PEL PROFESSORAT. QUADERN PER L'ALUMNAT. TRÍPTIC PER A LES FAMÍLIES 


Observacions

És un programa editat pels tècnics del PADIB (Pla d’addiccions i drogodependències de les Illes Balears), de la Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears.