124. FUTBOL SALA 

Sessions: Cada GRUP AULA 2sessiones
Lloc: Pista de futbol sala amb dos porteries
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

MANUEL PEREZ BELDA FUTBOL SALA ENTRENADORCLUB FUTBOL SALA

 

Descripció
Es realitzarà un entrenament estàndard de futbol sala adaptada al curs-categoria i al nº d’alumnes. Aquesta sessió s’estructurarà en un escalfament amb pilota, 3 jocs de metodologia analítica i global i un breu partit finalitzat amb una tornada a la calma. L’activitat serà dirigida per un tècnic titulat que s’encarregarà de dinamitzar la sessió per a que els fillets i filletes aprenguin futsal a la vegada que divertir-se amb ell.

Objectius
a) Aprendre els valors que conformen el futsal
b) Aprendre a divertir-se amb el treball en equip i amb l’esforç personal.
c) Aprendre i millorar conceptes tènics específics del futsal
d) Aprendre i millorar moviments tàctics específics del futsal.
e) Introduïr la normativa bàsica que regeix el futsal.


Continguts
Conceptes: a) Tècnica de passada, en curt, en llarg, en estàtic, en moviment, amb l’interior, amb l’exterior.
b) Tècnica de control, trepitjant amb la planta, amb orientació intencionada.
c) Tècnica de conducció. Amb l’empenya, trepitjant, mitja i alta vel·locitat
d) Normes reglamentàries
e) Posicionament tàctic bàsic del 3-1. Pivot, alas i tanca

Procediments: Escalfament orientat als objectius tècnics
Exercicis analítics per a l’introducció dels conceptes tècnics.
Exercicis globals pel desenvolupament dels conceptes tècnics.
Animar al grup

Actituds: El tècnic vetllarà per fomentar el treball d’equip per sobre de les motivacions individuals. I pel respecte als companys i a l’activitat com a base pel seu bon funcionament.

Metodologia
Abans: No calen activitats prèvies. El monitor evaluarà el nivell de la classe amb el 1r exercici d’escalfament. Amb aquest coneixement el monitor durà a terme la sessió preparada, dificultant o facilitant les normatives de les activitats que l’estructuren.
Durant: La sessió es conforma per un escalfament global orientat a la conducció + un joc analític de conducció amb variants competitives + un joc analític de passades i controls + un joc global de passades i controls + partit amb normes de desenvolupament i de posicionament tàctic + tornada a la calma.
Si el curs/categoria dels alumnes es baix, la sessió s’adaptarà a exercicis analítics de control i conducció, com circuïts tècnics, dos jocs globals on es fomenti la participació de tots els alumnes i un partit final amb una tornada a la calma.

Després: Es poden fer sessions d’especialització dels continguts tècnics o tàcticts treballats.
Es poden fer sessions d’ampliament dels conceptes tècnics i tàctics, com per exemple: Tècnica de xut: amb la punta, amb l’exterior, amb l’interior, amb l’empenya.
Millora específica de posicions tàctiques.
Activitat compartida amb una altra escola per posar en pràctica els coneixements, i aprendre els valors que s’han de transmetre a un equip, sociabilitzant amb nens d’altres escoles i transmitint la solidaritat i el respecte cap als companys i els rivals.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
L’entitat portarà el material necessari (pilotes, cons i pitralls) 
 pista de futbol sala


Observacions