94. LES PEDRES PARLEN . DESCOBREIX ELS SECRETS DEL PAISATGE I ELS OFICIS DE LA PEDRA A MENORCA 

Sessions: 1 de 50 minuts i 2 sessións de 90 minuts Pedreres
Lloc: PEDRERES DE S'HOSTAL LÍTHICA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
EPA (educacio persones adultes)

Responsable/s

ANNA M. BAGUR LÓPEZ FUNDACIÓ LÍTHICA. Tel. 971 48 15 78 GERENTE PEDRERES DE S'HOSTAL CIUTADELLA DE MENORCA

 

Descripció
Descobreix els secrets del paisatge i els oficis de la pedra a Menorca.
Fundació Líthica-Pedreres de s’Hotal.
Menorca posseeix un important i singular patrimoni arquitectònic i immaterial relacionat amb la pedra que dóna testimoni de la important activitat dels oficis de pedra desenvolupats durant els diversos segles: ramadera en paret seca; extracció de pedra de marès en pedreres.
El taller parteix dels quaderns didàctics elaborats per la Fundació Líthica i s’organitza en dues parts: una teòrica a l’aula per conèixer la part conceptual que envolta el paisatge i l’activitat tradicional; i una part pràctica a les pedreres per ‘tocar’ la pedra i prendre consciència del patrimoni cultural que ens identifica.


Objectius
2. OBJECTIUS

La finalitat d’aquestes didàctiques és l'estudi i el coneixement d’una part de les manifestacions i pràctica de la cultura de la pedra a Menorca, des d’un punt de vista etnològic. Centrat en les pedreres de marès i els oficis tradicionals de la pedra, trencadors i paredadors. Elements culturals i patrimonials que es troben en la base de la nostra identitat cultural i paisatge rural i urbà.

Així un dels objectius principals és proporcionar eines als alumnes per identificar els diversos elements que formen el paisatge de l’illa, ja sigui de pedra seca o de canteria, així com aprendre la relació entre la història i la vida quotidiana actual.

Aquest coneixement proporcionarà el benefici de l’estimació d’aquest patrimoni, fruit de l’esforç de generacions de menorquins, i crear compromisos responsables per mantenir el patrimoni i millorar-ne la conservació.

Llistat d’objectius:

Fomentar interès pel patrimoni paisatgístic de Menorca com a patrimoni cultural i senya d’identitat
Fomentar interès pel patrimoni cultural i artesanal de Menorca
Apropar l'artesania a les escoles i a la societat més enllà de l’objecte de consum.
Reconèixer la vàlua de l’artesà i de l'activitat artesana pel que fa a la seva singularitat, creativitat, tradició, innovació, relació amb l'entorn, dedicació, esforç de perpetuar uns coneixements relacionats amb la cultura pròpia.
Contribuir al desenvolupament social i cultural del territori oferint una proposta que complementi i reforci amb continguts transversals els programes educatius.
Aprendre a mirar i comprendre el paisatge com una eina per valorar el paisatge cultural de la nostra illa fruit de l’acció humana.
Distingir entre l’ofici i la figura humana del paredador i trencador
Conèixer les eines dels artesans paredador i trencador
Conèixer el marc històric i cultural d’aquests oficis
Saber llegir les parets de les pedreres a través de les marques més rellevants de les pedreres i distingir treball manual i mecànic
Conèixer les parts generals d’una paret seca i saber el nom de les principals pedres
Entendre i valorar el fet patrimonial de l’ofici propi a Menorca i la relació amb Balears i altres indrets (si s’escau en el nivell educatiu)
Enfrontar-se al treball de la pedra en relació una paret i l’extracció de la pedra
Reconèixer la vàlua de l'activitat artesana pel que fa a la seva singularitat, creativitat, tradició, innovació, relació amb l'entorn, dedicació, esforç...
Conèixer un breu glossari relacionat amb els oficis de la pedra i saber-lo aplicar en les activitats i vida diària.Continguts
Conceptes: -Conceptes

PAISATGE I PAISATGES DE PEDRA A MENORCA: sobre el concepte i la consciència del paisatge humanitzat de pedra a Menorca (natural, de tanques, de pedreres).

TRENCADORS, HOME I PEDRES: sobre els artesans trencadors, les pedreres com elements etnològics, i l’ofici i tècnica de tallar pedra.

PAREDADORS, HOME I TANQUES: sobre els artesans que fan les parets seques, el paredadors, l’ofici i tècnica de fer paret seca, i el paisatge humanitzat que identifica Menorca.

Procediments: -Procediments

Conèixer les característiques i la nomenclatura de l’ofici tradicional de la pedra, trencadors i paredadors. La identificació del tipus de paisatge que genera cada activitat.

Actituds: -Actituds

Ser conscient de la presència d’aquests paisatges, de l’activitat i tradició cultural pròpia menorquina que els ha generat i de la seva relació amb els menorquins d’avui dia. Al final el coneixement donarà l’estimació i una actitud de respecte i conservació de la identitat pròpia cultural.


Metodologia
Abans: Coordinació amb el professorat per tal de adaptar els temes, el material i les activitats a les necessitats del grup.
Durant: Primera part del taller, Teòrica: presentació a l’aula sobre els continguts a través d’un power point, i amb el suport d’un quadern didàctic elaborat per la Fundació Líthica.

Segona part del taller, Pràctica: activitat a Líthica, a les Pedreres de s’hostal a partir de les fitxes didàctiques relacionades amb cada quadern. Els alumnes podran veure en actiu, reconèixer les pedres, les eines, les accions i fins i tot provar algunes pràctiques de l’artesà.

Després: Incentivar a les famílies, a través de l’ús dels quaderns, a compartir i mirar el paisatge.

RecursosObservacions

1er, 2on, 3er, 4rt, 5è i 6è de Primària
1è, 2on, 3er, 4rt d’ESO
1er i 2on Batxillerat
FPB
CFGM
-Proposam dues sessions:

Una part teòrica a l’aula: durada mitja i màxima una hora. La durada pot variar en els nivells educatius de primària, segons la coordinació amb el professorat.
Una part pràctica: d’una hora mínim, pot durar hora i trenta minuts, a les Pedreres de s’Hostal (Ciutadella), per veure i fer algunes pràctiques amb les fitxes associades als quaderns didàctiques. No es tracta d’una visita, sinó d’activitats.