45. DROGUES I ADDICCIONS, EN XERRAM? 

Sessions: 2 sessions de 50 min, una prèvia amb el professorat i la 2a amb l'alumnat i una que realitzarà la persona responsable del taller
Lloc: Aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

CFGM
1r batxillerat
EPA (educacio persones adultes)
Professorat

Responsable/s

Caterina Enrich i Pilar Jordà, Unitat de Conductes Addictives (UCA)psicòlogues del Servei UCA. del Departament de Benestar Social del CIMCIM amb Assumpta Monell

UCA (UNITAT DE CONDUCTES ADDICTIVES) DE BENESTAR SOCIAL (CIM) 

Descripció
Taller de de prevenció de les addiccions que es crea a partir dels interessos i necessitats de l'alumnat. El taller pretén treballar en grup la informació relacionada amb les drogues i les addiccions comportamentals a partir del bagatge de preguntes que faci prèviament l'alumnat. També pretén reflexionar sobre les estratègies per prevenir el consum i promoure alternatives saludables.

Objectius
Retardar l'inici en el consum de drogues
- Afavorir la reflexió respecte al consum de les drogues i les addiccions.
- Augmentar la percepció de risc del consum de drogues.
- Fomentar la reflexió sobre els motius que duen al consum i valorar els beneficis de l'abstinència.


Continguts
Conceptes: Informació sobre les drogues i addiccions comportamentals. Treballerem els mites, les realitats del consum, factors que influeixen en la presa de decisions, conceptes d'ús-abús-addicció, el procés de rehabilitació de les addiccions...


Procediments: Retardar l'edat d'inici en el consum de drogues
Afavorir la reflexió i actitud crítica respecte el consum de drogues i addiccions comportamentals.
Augmentar la percepció de risc respecte les drogues.
Fomentar la reflexió sobre els motius que duen al consum i valorar els beneficis de l'abstinència.


Actituds:


Metodologia
Abans: El tutor o la tutora dedicarà una sessió a explorar els dubtes i interessos en relació amb el consum de drogues i les addicions. Es farà arribar amb un full les preguntes i temàtiques plantejades per l'alumnat.
Durant: Presentació dels continguts amb la projecció d'un Power Point, campanyes de prevenció, curtmetratges...
S'afavorirà la participació activa de l'alumnat amb l'objectiu d'explorar la seva pecepció, les seves creences i per anar consolidant coneixements...

Després: Avaluació.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Dossier amb l'activitat prèvia 
 Ordinador, altaveus, canó i pantalla
Campanyes de prevenció, curtmetratges... 


Observacions

Especificar dins la sol·licitud, avaluacions, el gènere dels alumnes.

Una sessió prèvia del tutor/tutora amb l'alumnat i una sessió amb els tècnics de l'UCA.

A partir de batxillerat, cicles frmatius de grau mitjà, escoles d'adults.

En el cas que es donassin demandes d'altres grups no inclosos entre els destinataris, es valoraria la demanda (és important que sigui el grup-aula que tengui l'interès de treballar aquesta temàtica).
- Demanau un sol taller de drogodependències per aula, ja que els continguts es poden adaptar a les necessitats del grup.
- Molt important que sigui l'alumnat que el sol·liciti, ja que s'elaborarà en funció dels seus dubtes i interessos en relació amb el consum de drogues i les addiccions.