148. DROGUES I ADICCIONS, EN XERRAM? 

Sessions: 2 sessions de 50 min, una prèvia amb el professorat i la 2a amb l'alumnat i una que realitzarà la persona responsable del taller
Lloc: Aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

CFGM
1r batxillerat
EPA (educacio persones adultes)

Responsable/s

Caterina Enrich I Pilar Jordà UNITAT CONDUCTES ADDICTIVES. UCA. psicòlogues del Servei UCA. del Departament de Benestar Social del CIMCIM amb Assumpta Monell

 

Descripció
Taller de prevenció de les drogodependències adaptat als interessos i necessitats de l'alumnat. El taller es crea a partir del bagatge de preguntes que faci prèviament l'alumnat referent al tema de les drogues i les addiccions.

Objectius
Retardar l'inici en el consum de drogues
- Afavorir la reflexió respecte al consum de les drogues i les addiccions.
- Augmentar la percepció de risc del consum de drogues.
- Fomentar la reflexió sobre els motius que duen al consum i valorar els beneficis de l'abstinència.


Continguts
Conceptes: Informació entorn a les drogues i les addicions, mites i realitats del consum, presa de decisions, conceptes d'ús-abús-addicció, el procés de rehabilitació de les addiccions...
Procediments: Exposició, reflexió, dinàmiques per fomentar la participació de l'alumnat amb l'objetiu d'explorar la seva percepció, creences i opinions amb relació al consum i per anar consolidant coneixements...
Actituds:
Actitud participativa i respectuosa amb l'opinió dels altres. Esperit crític.


Metodologia
Abans: El tutor o la tutora dedicarà una sessió a explorar els dubtes i interessos en relació amb el consum de drogues i les addicions. Es farà arribar amb un full les preguntes i temàtiques plantejades per l'alumnat.
Durant: Presentació dels continguts amb la projecció d'un Power Point, campanyes de prevenció, curtmetratges...
S'afavorirà la participació activa de l'alumnat amb l'objectiu d'explorar la seva pecepció, les seves creences i per anar consolidant coneixements...

Després: Avaluació.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Dossier amb l'activitat prèvia 
 Ordinador, altaveus, canó i pantalla
Campanyes de prevenció, curtmetratges... 


Observacions

En el cas que es donassin demandes d'altres grups no inclosos als destinataris, es valoraria la demanda, sent important que sigui el grup-aula que tengui l'interès de treballar aquesta temàtica.
-Demanau un sol taller de drogodependències per aula, ja que els continguts es poden adaptar a les necessitats del grup.
-Molt important que sigui l'alumnat que el sol·liciti, ja que s'elaborarà en funció dels seus dubtes i interessos en relació amb el consum de drogues i les addiccions.