36. QUÈ ELS DIC I COM HO DIC? 

Sessions: 1 sessió de 90 minuts cadascuna
Lloc: Centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

famílies

Responsable/s

JAUME VILLALONGA COLL Psicòleg i postgrau en educadrogues   taller 36 37

 

Descripció
Aquesta xerrada taller és una adaptació dels manuals que edita la FAD respecte a la problemàtica de les drogues i com els pares i mares, amb fills i filles de fins a dotza anys, poden fer-li front.


Objectius
-Proposar idees i suggeriment perquè la comunicació que els fills-es tenen amb els seus pares des que neixen no es trenqui, en tot cas canviï en cada etapa evolutiva i pugui ser utilitzada per tractar qüestions que tant preocupen als pares (per exemple, les drogues).
-Proposar exemples concrets de com es pot respondre a les preguntes més habituals que els pares i mares poden rebre sobre les drogues per part dels seus fills-es.
-Proposar maneres de començar una conversa per part dels pares i les mares si arribada a certa edat no han estat els fills-es els que han pres la iniciativa en el diàleg sobre drogues.
-Com poder mantenir un ambient familiar que ajudi al diàleg entre tots per mitjà del compliment de les normes per part dels fills-es i l'incondicional afecte per part dels pares i mares.


Continguts
Conceptes: Aquesta xerrada es divideix en els següents punts:

-Introducció.
-Raó de ser.
-Entorn social.
-La interacció i la comunicació entre pares i fills.
-Què els dic i com es ho dic.
-Algunes veritats que el fillet i els pares hem de saber des d'ara.
-Estils de comunicació positiva.

Procediments: Sent una xerrada, gaudeix de la suficient flexibilitat perquè els pares i mares puguin interactuar donant a cada moment la seva opinió o establint un debat sobre qualsevol punt inclòs al programa.
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Ordinador 


ObservacionsSi bé aquesta xerrada és una adaptació del programa “Que el dic” de la FAD. Servidor no és agent d'aquesta institució.

Els tallers es realitzaran a partir del mes de gener de 2019