28. L'INSTI ES MOU! 

Sessions: 1 sessió de 60minuts
Lloc: Aula centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

EVA ADSERÍAS PEDAGOGA MOVIMENT CREATIU I EXPRESSIÓ CORPORAL

 

Descripció
Taller d’educació emocional, que integra el cos, el moviment i l’espai, a partir dels quals
treballarem les emocions individuals i col·lectives.
Convidem als alumnes a participar d’un taller creatiu amb dinàmiques actives, participatives i
vivencials, a partir de les quals s’introduiran en els conceptes bàsics del cos, el moviment i l’espai.
El treball del moviment servirà d’estímul per vivenciar, canalitzar, transformar i exterioritzar les
emocions. Els continguts de l’àrea emocional es treballen de forma implícita, per tal de no influenciar
o condicionar la vivència dels alumnes.
El professor escollirà un bloc de continguts d’educació emocional segons les necessitats del grup:
- Empatia i solidaritat.
- Autoestima. Assertivitat. Valoració d’un mateix.
- Cohesió grupal / Pertinença al grup. Estructures i rols socials.
- Reconeixement de les emocions dels altres. Valoració dels altres. Respecte i valoració positiva de
la diferència. Responsabilitat grupal
Els continguts de moviment i educació emocional s’adapten segons l’edat i les característiques
psicomotrius, cognitives i socioafectives del grup.


Objectius
Els específics del bloc emocional escollit pel professor, i els següents objectius generals:
- Facilitar estímuls successius que enriqueixin les habilitats motrius, emocionals i socials dels infants.
- Experimentar amb el cos i la veu, tipus i qualitats bàsiques del moviment de forma dirigida i espontània.
- Desenvolupar la consciència corporal i espacial i corporal.
- Fomentar una correcta col·locació postural.
- Gaudir de la mobilitat del cos.
- Vivenciar experiències, sentiments i emocions, individuals i col·lectives que facilitin la seva expressió a
través del moviment coreografiat i espontani.
- Facilitar un nou canal d’expressió.
- Transformar les emocions a partir del moviment.
- Potenciar les habilitats individuals i col·lectives.
- Promoure un bon ambient dins el grup, per prevenir conflictes i conductes negatives.
- Regular les emocions a través del moviment i la consciència corporal.
- Fomentar una nova actitud de l’alumne envers sí mateix i els companys.
- Promoure la flexibilitat d’estructures socials, la cohesió grupal i el sentiment de pertinença al grup


Continguts
Conceptes: Conceptes
- Ampliació dels coneixements bàsics del cos, del moviment i l’espai, adaptats a l’edat i a les
característiques psicomotrius, cognitives i socioafectives del grup.
- Competències emocionals.
- Els específics del bloc d’educació emocional escollit pel professor.

Procediments: Procediments
- Exploració, imitació i experimentació corporal guiada i de moviment espontani.
- Execució de coreografies col·lectives breus.
- Traducció i comunicació d’una idea o sensació, amb el gest i els moviments.
- Generació d'emocions positives.
- Transformació emocional a través del moviment.
- Coordinació grupal. Sincronització.
- Relacions amb el grup, amb l’espai, amb el temps, amb l’energia, amb objectes...

Actituds: Actituds
- Participació activa.
- Vivència i experimentació de l'emoció pròpia i col·lectiva.
- Desenvolupament personal i grupal.
- Respecte als companys/es


Metodologia
Abans: Abans del taller (es recomanen activitats prèvies?)
Coordinació amb el professor/a per tal de conèixer les necessitats i característiques del grup. Es
realitzarà mitjançant conversa telefònica i/o comunicació via correu electrònic.
En dies previs, el professor explicarà el taller als alumnes com una activitat creativa i lúdica de treball
del moviment. El responsable del taller li facilitarà la informació necessària.
El professor ha de recordar als alumnes que han de dur roba còmoda i calces de recanvi.
Durant la realització del taller
Es treballaran els conceptes fonamentals del moviment (energia, velocitat, ritme, direccions...).
Realitzarem activitats psicomotrius pautades i coreografiades que facilitaran als alumnes familiaritzarse amb els conceptes de moviment, faciliant l’experimentació i desenvolupament de les habilitats
corporals i motrius.
La improvisació pautada serà el vehicle per explorar la creativitat pròpia i del grup. Fomentar la
creativitat fa créixer l’interès per aprendre, ajuda a pensar per un mateix i a desenvolupar-se com a
persona.
Totes les activitats integren les àrees de moviment i educació emocional per tal d’assolir els objectius
establerts.
3 de 4
Fases:
- Introducció a la sessió i als continguts de l’àrea de moviment.
- Activació: Preparació de l’alumnat fisiológica i psicològicament de cara al treball que realitzarem.
- Desenvolupament a partir de l’exploració i experimentació guiada.
- Verbalització/reflexió del treball realitzat i conclusió del taller.
- Relaxació.
Utilització de música, imatges i/o d’altres estímuls visuals i auditius per acompanyar les dinàmiques i
facilitar l’establiment de connexions entre el pensament, la emoció i la interpretació.
Activitats dinàmiques i participatives, organitzades col·lectivamet, per parelles i individuals per tal de
promoure diferents experiències d’interacció.
Al final de la sessió, el responsable del taller farà valoració global del treball realitzat a la sessió. I
conduirà el diàleg facilitant que els alumnes expressin com han viscut l’activitat, tant a nivell físic com
emocional.

Durant: Després (es proposen activitats de continuació?)
El responsable del taller enviarà al professor una valoració i observacions realitzades durant el
desenvolupament de l’activitat per part dels alumnes.
Avaluació (formulari Salut Jove)

Després:
El responsable del taller enviarà al professor una valoració i observacions realitzades durant el
desenvolupament de l’activitat per part dels alumnes.
Avaluació (formulari Salut Jove)


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Sala de gimnàs o sala àmplia del centre. Espai disponible 30 minuts abans del taller, per preparar l’activitat 


Observacions

Nom de la persona: Eva Adserías
Lloc de feina: Pedagoga de moviment creatiu i expressió corporal. Postgraduada en Moviment i
Educació per l’Institut del Teatre de Barcelona.
Nom de l'entitat on treballa: Davinci Art i Esport / S’Espai de Circ
Dades de contacte (Telefon, adreça postal i adreça electrònica): Tf. 606 06 19 26 - c/ Cabrera, 25,
2on, 07760 Ciutadella sespaidecirc@gmail.com

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4rt ESO
1r batxillerat
2n batxillerat

Sala de gimnàs o sala àmplia del centre.
Espai disponible 30 minuts abans del taller, per preparar l’activitat