37. L'INSTITUT ES MOU! CONVIVÈNCIA I COHESIÓ 

Sessions: 2 sessions cadascuna de 50minuts
Lloc: Aula centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
ARTISTIC BATXILLERAT

Responsable/s

EVA ADSERÍAS PEDAGOGA de teatre i moviment creatiuS' ESPAI DE CIRC

 

Descripció
El taller ofereix als alumnes una experiència motivadora que fomenta la convivència, la
cohesió grupal i l’empatia, a través del moviment, la coreografia grupal i el treball de
l’espai, facilitant l’experimentació d’emocions positives individuals i col·lectives .
El treball corporal i del moviment servirà d’estímul per vivenciar, canalitzar i transformar les
emocions.
Proposarem dinàmiques actives i participatives, organitzades col·lectivament, per parelles i
individuals per tal de promoure diferents experiències d’interacció .
La part principal del taller potencia el cos i el moviment com a vehicle d’autoconeixement,
d’expressivitat i de relació amb un mateix, amb les emocions pròpies i també les dels
altres.
Com a introducció, desenvoluparem un treball de consciència corporal, posant l’accent en
el cos, el moviment i la postura, promovent així hàbits saludables.
Els continguts de l’àrea emocional es treballen de forma implícita, per tal de no influenciar o
condicionar la vivència dels alumnes.


Objectius
Utilitzar el moviment i la dansa per donar suport a l’educació, amb un aprenentatge
divertit, efectiu i valuós.
- Fomentar activitats grupals de convivència positiva.
- Potenciar les habilitats individuals i col·lectives.
- Treballar la cohesió del grup.
- Transformar les emocions a partir del moviment.
- Promoure un bon ambient dins el grup, per prevenir conflictes.
- Fomentar una nova actitud de l’alumne envers sí mateix i els companys.
- Promoure la flexibilitat d’estructures socials. Cohesió grupal i sentiment de pertinença al
grup.


Continguts
Conceptes: Ampliació dels coneixements bàsics del cos, del moviment i l’espai, adaptats a l’edat i a les característiques psicomotrius, cognitives i socioafectives del grup.
Competències emocionals: Convivència, empatía, cohesió grupal i sentiment de
pertinença al grup.

Procediments: Exploració, imitació i experimentació corporal guiada i de moviment espontani.
Execució de coreografies breus.
Traducció i comunicació d’una idea o sensació, amb el gest i els moviments.
Generació d'emocions positives.
Transformació emocional a través del moviment.
Relacions amb el grup, amb l’espai, amb el temps, amb l’energia, amb objectes.

Actituds: Participació activa.
Vivència i experimentació de l'emoció pròpia i col·lectiva.
Desenvolupament personal i grupal.
Respecte als companys/es.


Metodologia
Abans: Coordinació amb el professor/a per tal de conèixer les necessitats i característiques del grup. Es realitzarà mitjançant conversa telefònica i/o comunicació via correu electrònic.
En dies previs, el professor explicarà el taller als alumnes com una activitat creativa i lúdica de treball del moviment. El responsable del taller li facilitarà la informació necessària.
El professor ha de recordar als alumnes que han de dur roba còmoda i calces de recanvi.


Durant: Es treballaran els conceptes fonamentals del moviment (energia, velocitat, ritme, direccions...).
Realitzarem activitats psicomotrius d’improvisació pautada i coreografiades que familiaritzaran als alumnes amb els conceptes de moviment, facilitant l’experimentació i desenvolupament de les habilitats corporals i motrius.
Totes les activitats integren les àrees de moviment i educació emocional per tal d’assolir els objectius establerts.

Fases:
Introducció a la sessió i als continguts de l’àrea de moviment.

-Activació: Preparació de l’alumnat fisiológica i psicològicament de cara al treball que
realitzarem.
Desenvolupament dels objectius a partir de l’exploració i experimentació guiada .
Verbalització/reflexió del treball realitzat i conclusió del taller.
Relaxació.
Utilització de música, imatges i/o d’altres estímuls visuals i auditius per acompanyar les
dinàmiques i facilitar l’establiment de connexions entre el pensament, la emoció i la interpretació.
Activitats dinàmiques i participatives, organitzades col·lectivamet, per parelles i individuals per tal de promoure diferents experiències d’interacció .
Al final de la sessió, el responsable del taller farà valoració global del treball realitzat a la sessió. I conduirà el diàleg facilitant que els alumnes expressin c om han viscut l’activitat, tant a nivell físic com emocional.
La primera sessió serveix d’introducció del contingut. El treball es centra en l’experimentació i vivència dels alumnes.
A la segona sessió aprofundirem en el treball ja realitzat, consolidant els objectius amb l’avantatge de conèixer als alumnes i les seves característiques especifiques, aplicant les adaptacions necessàries a partir de les observacions realitzades pel tallerista durant la
primera sessió.


Després: El responsable del taller i el personal docent valoraran els continguts, observacions durant
el desenvolupament de l’activitat i les conclusions del taller .
Avaluació (formulari Salut Jove)


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Sala de gimnàs o sala àmplia del centre. Espai disponible 30 minuts abans del taller, per preparar l’activitat 
Equip de só 


Observacions

Nom de la persona: Eva Adserías Tf. 606 06 19 26
1r ESO
Sala de gimnàs o sala àmplia del centre.
Espai disponible 30 minuts abans del taller, per preparar l’activitat

Lloc de feina: Pedagoga de moviment creatiu i expressió corporal. Postgraduada en Moviment i
Educació per l’Institut del Teatre de Barcelona.
Nom de l'entitat on treballa: Davinci Art i Esport / S’Espai de Circ
Dades de contacte (Telefon, adreça postal i adreça electrònica) c/ Cabrera, 25,
2on, 07760 Ciutadella sespaidecirc@gmail.com