36. MOU-TE I APRÈN. APRENENTATGE A PARTIR DEL MOVIMENT  

Sessions: 1 sessió de 60minuts
Lloc: Aula centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària

Responsable/s

EVA ADSERÍAS PEDAGOGA de teatre i moviment creatiuS' ESPAI DE CIRC

 

Descripció
A partir de dinàmiques actives, participatives i vivencials, ens aproparem a continguts d’interès que els alumnes estiguin treballant a l’aula, integrant el cos, el moviment i l’espai en el procés d’aprenentatge.
El professor proposarà els continguts, que podran ser de qualsevol matèria. I serà el responsable del taller qui els adaptarà per al seu treball durant la sessió.L’activitat ofereix als alumnes una experiència innovadora, motivadora i significativa oferint als alumnes un altre punt de vista sobre el tema escollit, alhora que desenvolupen les seves habilitats motrius i expressives en un ambient lúdic que promou valors com la companynia, la cooperació i el treball en equip.


Objectius
Facilitar una proposta pedagògica innovadora.
- Aplicar continguts de qualsevol matèria integrant el cos, el moviment i l’espai en el procés
d’aprenentatge.
- Explorar, experimentar, reflexionar i assimilar dels continguts de la matèria que hem treballat.
- Experimentar amb el cos i la veu, tipus i qualitats bàsiques del moviment de forma dirigida i
espontània.
- Ampliar el coneixement del cos i les seves possibilitats de moviment.
- Desenvolupar les capacitats creatives, expressives i motrius a nivell individual i col·lectiu.
- Descobrir els conceptes bàsics de l’espai, tant propi com extern.
- Estimular la companyonia, l’ajut, la cooperació i el treball en equip.
- Fomentar la diversió en l'aprenentatge.


Continguts
Conceptes: - Continguts de l’assignatura proposats pel professor/a adaptats per al treball des del moviment.

- Conceptes bàsics del cos, del moviment i l’espai, adaptats a l’edat i a les característiques psicomotrius, cognitives i socioafectives del grup.

- Expressió corporal i creativitat.


Procediments: - Aplicació dels continguts curriculars des d’una nova perspectiva.
- Exploració, imitació, expressió oral i corporal, reflexió guiada.
- Estímuls interns i externs per afavorir la creativitat i l’expressió.
- Metodologia activa i participativa, tan a nivell individual com en grup


Actituds: Actitud participativa i cooperativa.
- Es fomenten valors bàsics de solidaritat, respecte, col·laboració...


Metodologia
Abans: Coordinació amb el professorat per tal d'adaptar el tallers als continguts i a les necessitats del grup, mitjançant conversa elefònica o comunicació via correu electrònic.
El professor haurà treballat els continguts curriculars a l’aula abans de la realització de la sessió.

El professor ha de recordar als alumnes que han de dur roba còmoda i calces de psico a Infantil i de recanvi a Primària.

Durant: Activitats psicomotrius i d’expressió corporal i creativa que facilitaran als alumnes l’assimilació dels
continguts de la matèria, integrant les habilitats corporals i motrius de forma significativa.

Fases:
- Introducció a la sessió i als continguts.
- Treball a partir de l’exploració i experimentació guiada.
- Verbalització/reflexió i conclusió sobre els continguts i el taller.
- Relaxació.

Segons els continguts a treballar, s’utilitzarà música, imatges i/o d’altres estímuls visuals i auditius
per reforçar els continguts.

Activitats dinàmiques i participatives, organitzades en agrupaments de gran grup, parelles i individuals.


Després: El responsable del taller i el personal docent valoraran els continguts, observacions durant el desenvolupament de l'activitat i les conclusions del taller.

Avaluació (formulari Salut Jove).Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Aula  
Específic relacionat amb els continguts, s'acordarà previament amb el professorat.Equip de só


Observacions

Nom de la persona: Eva Adserías Tf. 606 06 19 26
Sala de Psicomocitat, gimnàs o sala àmplia del centre.
Espai disponible 30 minuts abans del taller, per preparar l’activitat. Els alumnes han de dur roba cómoda i calces de psico a infantil o calces de recanvi a Primària.

CURSOS DESTINATARIS
Infantil: P4 – P5
Primària: 1r,2n,3r i 4t

Oferim als docents la possibilitat de triar algú dels continguts que hem realitzat a ediccións anteriors de Programa:
P-4 Movem les emocions. Ens movem per la pau.
P-5 Movem les emocions.
1r Primària. Moviment i creativitat
2n Primària. Moviment i creativitat
3r Primària. Moviment i convivència
4t Primària. Moviment i convivència

Lloc de feina: Pedagoga de moviment creatiu i expressió corporal. Postgraduada en Moviment i
Educació per l’Institut del Teatre de Barcelona.
Nom de l'entitat on treballa: Davinci Art i Esport / S’Espai de Circ.
Dades de contacte (Telefon, adreça postal i adreça electrònica): - c/ Cabrera, 25,
2on, 07760 Ciutadella sespaidecirc@gmail.com