16. GRUP DE DOL PER A ADOLESCENTS *2 

Sessions: 10 sessions per grup 2 sessions amb els pares
Lloc: Aula centre
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

2n ESO
3er ESO

Responsable/s

BELÉN CALAFELL I SARA CUARTERO Psicòloga. Especialitat en Psicoteràpia amb Nens i Adolescents CIUTADELLA

 

Descripció
Davant la pèrdua d’una figura protectora de referència, els més joves de la casa poden esdevenir els grans invisibles. Per diferents motius, molts cops no es permeten o no se’ls permet mostrar les seves pròpies emocions durant aquest procés de pèrdua i dol.

Els infants i adolescents en dol formen un grup d’iguals, en el qual s’acompanyen, on comparteixen, es veuen reflectits en la vivència de l’altre i, en darrer terme, es senten sostinguts pels professionals que els acompanyen.

En la societat actual existeix una tendència a protegir i ocultar la mort als infants i adolescents, a negar la mort propera i a no fer-los participants del procés de dol, molts cops perquè són els propis adults que no es senten preparats per atendre les necessitats que sorgiran.
Així i tot, però, els infants i adolescents són conscients de la mort i dels canvis que això significa a nivell sociofamiliar. És per aquest motiu que per atendre i disminuir el seu patiment cal permetre la seva participació en la situació familiar present i donar-los les eines i recursos suficients per a saber gestionar de manera adaptativa les emocions emergents.

En el cas concret dels adolescents, aquests estan en una època vital caracteritzada per l’experimentació de diferents pèrdues inherents a l’evolució natural de la persona: perdre la infància, viure la necessitat d’autonomia i distanciament de la família, el canvi significatiu que experimenta el seu cos.
Donats aquests múltiples processos de canvi, junt amb la vivència del dol per una persona estimada, l’adolescent mostrarà reaccions emocionals tals com:
es dóna una comprensió de la mort elaborada, però al mateix temps es troba immers en un estat emocional molt inestable i feble
s’observa una hipersensibilitat envers les emocions, tot i presentar dificultats a l’hora d’expressar sentiments
les manifestacions per la pèrdua poden ser molt íntimes. Per tant, reclamen que siguin respectades i compreses
poden adoptar rols de responsabilitat envers la família que no li pertoquen, o bé es pot donar una falta d’implicació en el patiment familiar
el grup d’amics té un paper de gran rellevància en el seu benestar
apareixen pors en forma de simptomatologia ansiosa: angoixa, palpitacions, sensació de falta d’aire, dificultats per conciliar el son
mostres de ràbia envers tot allò que l’envolta i amb tothom. Aquest enuig es pot veure reflectit en forma d’alteracions importants del comportament, conductes disruptives i desafiadores, consum de tòxics, i cerca temerària dels límits


Objectius
Atendre i acompanyar les necessitats físiques, emocionals, cognitives i conductuals que presenten els adolescents davant la vivència de pèrdua de persones significatives ( pare, mare, germans )
Facilitar les eines i recursos adequats als adolescents per a una gestió emocional adaptativa
Prevenir i atendre factors de risc davant possibles dificultats en un procés de dol no elaborat
Proporcionar els beneficis que suposa compartir la pròpia vivència amb el grup d’iguals
Proporcionar pautes d’orientació i actuació als pares i docents d’aquests adolescents


Continguts
Conceptes: El procés de dol com una vivència natural que cal ser atesa en funció de les necessitats de cada persona
Etapes del procés de dol
Reaccions més freqüents dels adolescents davant la mort d’una persona estimada
Factors de risc i factors protectors per a la vivència adaptativa del procés de dol en els adolescents


Procediments: Dinàmiques per a facilitar el sentiment de pertinença al grup
Dinàmiques de grup i individuals per a facilitar l’expressió emocional del procés de dol que estan vivint
Pautes i recursos que donin resposta a les reaccions individuals i/o grupals
Tècniques d’expressió corporal, artística i habilitats de comunicació assertivaActituds: Participació de les dinàmiques proposades per part del professionals conductors del grup
Respecte a la manera que cada membre del grup viu el seu procés de dol
Acompanyar, validar i atendre les diverses necessitats i expressions de cadascú dels membres del grup


Metodologia
Abans: ACTIVITATS I METODOLOGIA

Abans del taller (es recomanen activitats prèvies?)

Entrevista amb l’equip docent responsable de l’alumne/a en procés de dol
Entrevista amb el pare o la mare
Durant: Durant la realització del taller

Sessions semiestructurades per objectius a assolir
Les tècniques utilitzades seran de tipus dinàmic, comunicatiu i creatiu amb la intenció d’integrar les reaccions individuals i col·lectius pròpies de les diferents etapes del procés de dol
Els pares seran convocats a dues sessions de seguiment per:
1) ser informats del tipus de tasques que es porten a terme en el taller
2) donar un espai per a aclarir dubtes que els puguin sorgir en la dinàmica sociofamiliar

Després: Després (es proposen activitats de continuació?)

Entrevistes de tancament del taller amb l’equip docent de referència
Entrevistes de tancament amb el pare o la mare


RecursosObservacions

Responsables del taller
BELÉN CALAFELL,PSICÒLOGA SANITÀRIA DE CURES PAL·LIATIVES I ATENCIÓ AL DOL.
SARA CUARTERO, PSICÒLOGA ESPECIALITZADA EN PSICOTERÀPIA TRANSDICIPLINÀRIA.

Alumnes de 2on i 3er d’ESO que estan vivint el procés de dol per la mort del pare o de la mare

DURADA (nombre de sessions i durada)

a) 10 sessions per GRUP ( amb la possibilitat d’afegir alguna sessió si s’escau ) amb una durada de 90 minuts
b) 2 sessions amb els pares

** En la trobada prèvia amb els responsables del Centre es pactarà qui aporta el material necessari per a portar a terme les dinàmiques d’alguna de les sessions


LLOC

Centre Escolar de referència