Informació del taller

114 . AMB TOTS ELS SENTITS 

 

Sessions:
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO

Responsable/s

Regina Muntaner Fernández. Direcció General de Salút Pública. Conselleria de Salut. Govern Balear.infermera de la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut, Govern de les Illes Balears 

 

Descripció
Es un taller d'educació afectiva i sexual adreçat a l'alumnat de 1r d'ESO. Consta de tres mòduls en els quals s'aborden els conceptes bàsics sobre sexualitat i els riscs en les xarxes socials relacionats amb el tema.

Objectius
Mitjançant aquestes sessions es pretén que els al·lots i les al·lotes adquireixin els coneixements necessaris per reflexionar sobre:

Els conceptes de pubertat i adolescència.
Els canvis que es produeixen en aquestes etapes de la vida.
El concepte de sexualitat i el sentit de la sexualitat a la nostra vida.
Els conceptes de sexe, gènere, identitat sexual i orientació sexual.
Els drets sexuals.
La importància d'utilitzar les xarxes socials de forma segura i respectuosa.
Els riscs que suposa la utilització de les xarxes socials.
La forma d’actuar en cas de rebre missatges incòmodes o perillosos.


Continguts
Conceptes: 1. CONCEPTES

La pubertat i l’adolescència.
Canvis físics i hormonals.
Els genitals femenins i masculins.
El cicle menstrual.
El cicle dels espermatozoides.
La fecundació.
El que entenem per sexualitat.
El sentit de la sexualitat a la nostra vida.
L’expressió de la sexualitat segons l'etapa de la vida.
L’expressió de la sexualitat segons la situació personal.
El sexe i el gènere.
Diversitat sexual: identitat i orientació sexual.
Els drets sexuals.
La utilitat de les xarxes socials.
El risc a les xarxes socials.
El sèxting.
Ciberassetjament escolar (Ciberbullying).
Ciberassetjament a menors (Grooming).
Invasió de la intimidat, suplantació de la identitat i control.
Què podem fer si ens passa?.

Procediments: Coneixement del propi cos.
Identificar situacions de risc a les xarxes socials.

Actituds: Actitud positiva en vers el propi cos. Aprendre a relacionar-se amb el cos, de forma natural, sense vergonya i sense por.
Consideració de la sexualitat com una expressió humana que ha de ser plaent, satisfactòria, respectuosa i responsable.
De prevenció, a l'hora d'utilitzar les xarxes socials.


Metodologia
Abans: La responsable del taller explicarà els continguts dels mòduls i les dinàmiques al professorat.
Durant: Conduirà, conjuntament amb un professora o una professora, el taller mitjançant una exposició teòrica, projecció de vídeos i realització de dinàmiques grupals.
Després: S'oferiran vídeos al professorat per aprofundir sobre aspectes dels temes tractats.

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Presentació en diapositives que inclouen vídeos i dinàmiques de grup. 
 Dinàmiques d'activitats de grup. Presentació, vídeo. Qüestionaris, díptics/tríptics i altres publicacions.
 Ordinador, projector - canó.


Observacions

VEURE TAMBÉ ELS TALLERS NÚM. 2 i 34.
El nombre de tallers és límitat,es seleccionaran els centres educatius en funció de la disponibilitat de la responsable del taller i de l'ordre de sol·licitud.

L'horari de les sessions es concretarà entre la responsable del taller i el centre educatiu.
Les sessions les realitzen els professors amb el suport i l'ajut de la responsable del taller.© Salut Jove 2017