140. VISITA A LA PART DE PREHISTÒRIA DEL MUSEU MUNICIPAL CIUTADELLA 

Sessions: Una sessió de 1.30h
Lloc: Museu Municipal a Ciutadella
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

LEÓN MOLL, Mariajosé ARQUEOLÒGA MUSEU

 

Descripció
Visita temàtica guiada mitjançant personal del Museu a la part d'aquest dedicada a la prehistòria menorquina. La visita es dividirà en dues parts:
- Una primera, que correspon a una breu explicació sobre les característiques i la història del bastió de sa Font (edifici dins el qual se situa el Museu) com a edifici històric per tal de conèixer més sobre la història de Ciutadella. - Una segona, que consistirà en la realització d’una visita guiada a la part del Museu dedicada a la prehistòria menorquina, i posar especial atenció en els objectes representatius d’aquestes etapes que s'hi exposen i als recursos didàctics facilitats pel guia per tal de fer la visita més divertida i entenedora.


Objectius
-Aprendre què és un museu i quin treball s'hi desenvolupa a l'interior. -Apropar-nos a la prehistòria de l’illa a partir dels objectes que trobam al Museu, i posar especial atenció a la cultura talaiòtica. -Conèixer l'etapa prehumana de Menorca i el seu principal exponent: el Myotragus Balearicus. -Mostrar als escolars les principals diferències entre el període pretalaiòtic i el talaiòtic. -Identificar els diferents monuments que trobem dins la prehistòria menorquina: les característiques i les funcions. -Aprendre a identificar i a diferenciar els objectes arqueològics a partir de les seves característiques i a relacionar-los amb les diferents èpoques històriques. -Apropar la prehistòria als infants de manera divertida i ajudar-los a crear una imatge mental dels nostres avantpassats. -Valorar el llegat artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats, i la riquesa arqueològica i històrica de la qual disposa la nostra ciutat. -Inculcar als fillets les idees de respecte i conservació cap al nostre patrimoni. -Compaginar l’aprenentatge amb la diversió. -Apropar el Museu al fillets com a espai d’aprenentatge i diversió. -Conèixer els esdeveniments més importants de la nostra prehistòria mitjançant el joc. -Treure conclusions raonades a partir de la informació donada i del treball desenvolupat. -Implicar els infants en el civisme actiu, fomentar una cultura de respecte a l’entorn i als altres, i fomentar el sentiment de l’espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir respectuosament.  -Acostar als alumnes els valors de convivència, de respecte i de responsabilitat.Continguts
Conceptes: -El concepte i les funcions del museu. El museu com a espai de feina, investigació i difusió. -Conèixer el Myotragus Balearicus, una espècie animal endèmica de Mallorca i Menorca. -Aprendre qui eren, com vivien, quines estructures construïen i quins objectes utilitzaven les diferents cultures que conformen la prehistòria menorquina. -Saber qui eren els foners. -Identificar els principals monuments “tipus” que conformen la prehistòria menorquina. -Relacionar imatges amb etapes cronològiques de la nostra història, i ajudar els fillets a crear una imatge mental de la prehistòria menorquina. -Comprendre i valorar la disciplina arqueològica com a font de coneixement del passat. -La interpretació dels objectes arqueològics i la relació d’aquests amb les diferents etapes històriques que representen. Identificació “in situ” dels objectes arqueològics i de les èpoques a les quals pertanyen.
Procediments: Visita guiada mitjançant guia a la sala de prehistòria del museu. S’utilitzaran diferents tipus de recursos per apropar els alumnes a la explicació del guia.

Actituds: -Fomentar el respecte i el valor envers el patrimoni. -Fomentar el coneixement i el respecte cap a la institució del Museu. -Fomentar el coneixement vers la prehistòria menorquina. -Promoure la interacció entre el Museu i els alumnes a partir de la participació activa i ordenada amb el guia. -Fomentar la consciència patrimonial dels alumnes per tal de fomentar actituds positives vers el patrimoni que tendeixin a la seva conservació. -Treballar l’esperit d’aprenentatge i el pensament crític. -Fomentar l’aportació intel·lectual individual dins l’espai aula. -Fomentar el respecte cap als companys i les seves idees. -Fomentar el respecte i l’atenció cap a les explicacions de personal extern a l'aula. -Fomentar el bon comportament del grup en espais aliens a l'aula. -Fomentar el civisme actiu: el respecte cap a l'entorn, fomentar el sentiment d'espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir.

Metodologia
Abans: -Treballar el concepte de museu: què és, per què serveix, quina feina s'hi fa i com ens hi hem de comportar a l'interior. -Conèixer que a Ciutadella existeix un museu municipal. -Conèixer la nomenclatura i la divisió de la prehistòria menorquina: primers pobladors, naviforme (època pretalaiòtica) i època talaiòtica. -Treballar la prehistòria menorquina. -Possibilitat d'haver realitzat el taller: "Navetes i cercles. Construïm la casa de la prehistòria menorquina" que el Museu ofereix.
Durant: -Primer, presentació del guia i de l'espai on ens trobam: l'edifici del Museu i la seva història. -Visita guiada a la part de l’exposició permanent dedicada a la prehistòria de l’illa.
Després: -Es molt recomanable realitzar després dues activitats més, que el Museu ofereix com a pròpies, relacionades amb la temàtica de la prehistòria menorquina: -Navetes i cercles. Construïm la casa a la prehistòria menorquina. -Un matí entre pedres: visita al poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés.
Les activitats es poden sol·licitar a partir del contacte directe amb el Museu. -Repassar les diferents etapes de la prehistòria de Menorca i les característiques apreses de cadascuna d’aquestes al Museu. -Reflexionar sobre la funció dels museus dins la societat i el treball que desenvolupen. -Treballar la fauna prehumana de l’illa. -Reflexionar sobre els principals monuments que defineixen la prehistòria menorquina. -Possibilitat de realitzar un eix cronològic on apareguin les etapes històriques treballades durant la visita al Museu i les seves principals característiques.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
l'aportarà el Museu 


Observacions