139. QUÈ FAN ELS ARQUEÒLEGS AL MUSEU? ELS CALAIXOS DEL TEMPS 

Sessions: Una sessió de 1.30h
Lloc: Museu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO

Responsable/s

León Moll, Mariajose. MUSEU MUNICIPAL DE CIUTADELLA ARQUEOLÒGA MUSEU

 

Descripció
Aquesta activitat es desenvolupa en dues parts:
- Una primera on es realitza la projecció d'una presentació en format Power Point, on s'explica de forma general la disciplina arqueològica. La seva utilitat per a l'estudi del passat, les característiques de la investigació arqueològica i els sistemes de registre en arqueologia. 
- La segona part fa referència al taller. Es dividirà la classe en diferents grups i es repartirà a cadascun d'aquests una capsa amb material arqueològic de diferents èpoques que els alumnes hauran d’anar classificant a partir d'una fitxa d’inventari. Una volta classificat, s'exposaran les conclusions extretes en comú, es completarà el moble estratigràfic del Museu a partir del material arqueològic i de les fotografies repartides als diferents grups, i es raonaran i es posaran en comú els coneixements apresos.


Objectius
-Apropar-nos de manera general a la història de la nostra illa i a les diferents fases històriques que coneixem. -Conèixer el mètode arqueològic, els passos de la recerca i les eines utilitzades en la disciplina arqueològica. -Aprendre a identificar i a diferenciar els objectes arqueològics a partir de les seves característiques i a relacionar-los amb les diferents etapes històriques. -Apropar-nos a la prehistòria i a la història de la nostra illa a partir dels objectes.  -Apropar-nos a la feina arqueològica com a mètode d'investigació del passat. -Interpretar les societats del passat a partir dels objectes. -Valorar el llegat artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats, i la riquesa arqueològica i històrica de la qual disposa la nostra illa. -Compaginar l’aprenentatge amb la diversió. -Fomentar el pensament crític. -Apropar el Museu com a espai d’aprenentatge i diversió. -Conèixer els esdeveniments més importants de la nostra història mitjançant el joc. -Treure conclusions raonades a partir de la informació donada i del treball desenvolupat. -Inculcar les idees de respecte i conservació cap al nostre patrimoni.
-Implicar els infants en el civisme actiu, fomentar una cultura de respecte a l’entorn i als altres, i fomentar el sentiment de l’espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir respectuosament.  -Acostar als alumnes els valors de convivència, de respecte i de responsabilitat.


Continguts
Conceptes: Explica de forma general la disciplina arqueològica. La seva utilitat per a l'estudi del passat, les característiques de la investigació arqueològica i els sistemes de registre en arqueologia per tal que els alumnes entenguin el treball que realitzen els arqueòlegs després de l’excavació al museu.

-Aprendre a diferenciar, a través dels objectes, les etapes històriques que conformen la història de la nostra ciutat. -Aprendre quins són els objectius, el procés i les eines utilitzats en el mètode arqueològic. -Aprendre com s’analitzen les dades obtingudes en una excavació arqueòlogica. Mostrar als fillets el treball de laboratori que es fa en la recerca arqueològica.  -Conèixer el treball arqueòlogic.

Procediments: -Identificació “in situ” dels objectes arqueològics i de les èpoques a les quals pertanyen. -La interpretació dels objectes arqueològics i la relació d’aquests amb les diferents etapes històriques que representen. Com podem reconèixer els objectes i la seva adscripció cronològica a partir de les seves característiques físiques.  -El respecte i la necessària conservació del nostre patrimoni com a eina per al coneixement del passat comú i la creació del nostre futur. -Aplicar els coneixements apresos a partir de les qüestions plantejades en el moble estratigràfic. -Relacionar imatges amb etapes cronològiques de la nostra història. -Aproximació a l’eix cronològic. Saber quina etapa va primer i quina després. -Dinamitzar la relació entre l’alumne i el Museu.
Actituds: -Fomentar el respecte i el valor envers el patrimoni. -Fomentar la consciència patrimonial dels alumnes per tal de fomentar actituds positives vers el patrimoni que tendeixin a la conservació d'aquest. -Fomentar el coneixement i el respecte cap a la institució del Museu. -Promoure la interacció entre el Museu i els alumnes a partir de la participació activa i ordenada als tallers. -Treballar l’esperit d’aprenentatge i el pensament crític. -Fomentar l’aportació intel·lectual individual dins l’espai aula i dins una feina en grup. -Fomentar el respecte cap als companys i les seves idees. -Fomentar el Museu com un espai d'aprenentatge i d'oci on tots hi tenim cabuda. -Promoure la interacció entre el guia i els alumnes a partir de la participació activa i ordenada de les explicacions. -Fomentar el bon comportament fora de l'espai aula i el respecte cap a persones externes. -Fomentar el civisme actiu: el respecte cap a l'entorn, fomentar el sentiment d'espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir.

Metodologia
Abans: -Treballar el concepte de museu: què és, per què serveix, quina feina s'hi fa i com ens hi hem de comportar a l'interior. -Treballar les diferents etapes que conformen la història de la ciutat.

Durant: -La primera part consistirà en la presentació del guia i de l'edifici històric del bastió, seu del Museu Municipal de Ciutadella, per tal de conèixer millor la història de la ciutat.

-La segona part consistirà en la projecció d'una presentació en format Power Point a través de la qual s'explicaran les principals característiques metodològiques de la disciplina arqueològica, la seva utilitat com a font de coneixement del passat i els seus mètodes d'investigació.

-La tercera part consistirà en el taller. Per a realitzar-lo es dividirà la classe en petits equips d’entre 4 i 6 persones. A cada grup se’ls assignarà una capsa amb materials arqueològics que hauran de saber classificar i adscriure cronològicament a partir d'una fitxa de classificació. Una volta feta la classificació de tot el material, els grups hauran d’exposar les conclusions extretes i col·locar els materials al moble estratigràfic del Museu. Per últim, els fillets hauran de relacionar un conjunt d’imatges amb l’etapa cronològica que correspon a cadascuna d'aquestes.

Després: -Reflexionar sobre la funció dels museus dins la societat i el treball que desenvolupen. -Reflexionar sobre la disciplina arqueològica. -Repassar les diferents etapes de la història de Menorca i les característiques, pel que fa a la cultura material, apreses de cadascuna d'aquestes a través del taller. -Possibilitat de realitzar un eix cronològic on apareguin les etapes històriques treballades durant la visita al Museu i les seves principals característiques.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
l'aportarà el museu 
 l'aportarà el Museu


Observacions

Responsable taller MARIA JOSÉ LEÓN MOLL, Museu Municipal de Ciutadella.