Informació del taller

110 . CALBÓ I LA FAMÍLIA 

 

Sessions: 1 sessió
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P3 educació infantil
P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària

Responsable/s

Carolina DeselDirectoraMuseu de Menorca

Museu de Menorca 

Descripció
Es visita una de les sales de l’exposició “Pasqual Calbó i Caldés”, concretament, la zona dedicada als retrats familiars. El grup es situa davant el quadre “Retrat de la família del pintor” i entre tots esbrinarem qui eren els personatges de l'obra. S'obrirà un debat sobre el concepte de família i mitjançant una metodologia participativa es facilita un anàlisi conjunt del quadre, fent especial èmfasi als gestos i expressió corporal que demostren els protagonistes.

Per acabar l’activitat, els alumnes reprodueixen el quadre de Calbó (copiant elements com la sala, mobiliari...), però canviant els protagonistes pels membres de la família de cada alumne.


Objectius
Donar a conèixer la figura i obra de Pasqual Calbó.
Conèixer i interpretar les obres dels retrats familiars (etapa 1780-1787).
Gaudir de l’art a través de l’apreciació artística.
Fomentar la capacitat creativa i artística dels infants, com a instrument d’expressió personal.


Continguts
Conceptes: La representació de l’esquema corporal
La importància de l’expressió facial com a part del llenguatge artístic
La família com a primer grup social de pertinença
Els vincles familiars
L’expressió de vivències personals a través del dibuix i el llenguatge artístic
Apropament i interpretació a referents artístics

Procediments: Mitjançant el retrat de la família del pintor Pasqual Calbó es treballarà la construcció de la pròpia identitat (imatge corporal, membre d’una unitat familiar, vincles emocionals...), així com es propiciarà el coneixement de l’entorn social i artístic més proper, a través de l’expressió del llenguatge artístic.

L’activitat es basa en una visita dinamitzada a una zona concreta de l’exposició ... , a través de la observació, el diàleg i l’expressió artística.

Actituds: APRENDRE A SER I ACTUAR DE MANERA AUTÒNOMA
Progressar en el coneixement i domini del propi cos
APRENDRE A PENSAR I COMUNICAR
Progressar en la comunicació i expressió ajustada a diferents contextos i situacions de comunicació, per mitjà de diversos llenguatges
CONVIURE I HABITAR EL MÓN
Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres


Metodologia
Abans: El Museu facilitarà als mestres, un seguit de fotografies de famílies diverses (d’arreu del món, amb diferent número de membres, monoparentals...), que es poden presentar al grup per establir un conversa formulant algunes preguntes com:
Què podem veure en aquestes imatges?
Qui és cada una de les persones que surt a cada imatge?
Com sabem qui és qui? (com sabem qui és el pare o la mare, per exemple?)

El rol de la mestra no ha de ser tant el de donar informació, sinó com el de moderar la conversa que s’estableixi arrel de les respostes dels alumnes.

Durant: Es visita una de les sales de l’exposició “Pasqual Calbó i Caldés”, concretament, la zona dedicada als retrats familiars. El grup es situa davant el quadre “Retrat de la família del pintor” i entre tots esbrinarem qui eren els personatges de l’obra.
S’obrirà un debat sobre el concepte de família i mitjançant una metodologia participativa es facilia un anàlisi conjunt del quadre, fent especial èmfasi als gestos i expressió corporal que demostren els protagonistes.

Per acabar l’activitat, els alumnes reprodueixen el quadre de Calbó (copiant elements com la sala, mobiliari...), però canviant els protagonistes pels membres de la seva pròpia família de cada alumne.

Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Imatges de famílies diverses (es podran descarregar des de la web del Museu per poder treballar prèviament a classe) Fulls blancs Llapis Colors


Observacions

DISPONIBLE FINS 19 DE GENER DE 2018 per a realitzar el taller.

LLOC ( on es realitzarà el taller )
Museu de Menorca


© Salut Jove 2017