Informació del taller

108 . A RITME DE CALBÓ 

 

Sessions: 1 sessició d'1 hora i 20 aproximadament
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

Carolina DeselDirectoraMuseu de Menorca

Museu de Menorca 

Descripció

Després de la visita guiada guiada a l'exposició “Pasqual Calbó i Caldés” on s'haurà treballat d'una manera exhaustiva les “Obres didàctiques” de Calbó ens situarem al claustre del museu. Els alumnes disposaran d’un suport rígid i de material de dibuix. La monitora convida als alumnes a dibuixar una part del claustre del Museu de Menorca, aplicant alguns dels coneixements que va transmetre Calbó.
Per a facilitar la tasca, els alumnes disposaran de les làmines dedicades a la perspectiva, columnes, capitells... extrets de les Obres Didàctiques per tal de poder aplicar les “classes” de Calbó a l’exercici pràctic.


Objectius
Donar a conèixer la figura i obra de Pasqual Calbó
Promocionar la iniciativa de l’Any Calbó, promoguda pel Consell Insular de Menorca, per reconèixer la valuosa obra cultural del pintor.
Contextualitzar l’obra de Calbó amb la Història de Menorca a l’època moderna
Comprendre els elements tècnics bàsics que caracteritzen les manifestacions artístiques en la seva realitat social i cultural per valorar i respectar el patrimoni natural, històric, cultural i artístic.
Representar cossos i espais simples mitjançant el domini de la perspectiva, les proporcions i la representació de les quantitats de les superfícies i el detall.
Conèixer i valorar el patrimoni artístic i cultural de la comunitat autònoma de les Illes Balears, com a base de la nostra identitat i idiosincràsia i contribuir activament a la seva defensa i conservació.
Gaudir de les obres d’art i de les possibilitats que ofereix el Museu de Menorca


Continguts
Conceptes: Menorca a finals del segle XVIII i principis del XIX: forma de vida i organització social a la Menorca de Calbó
Llegat artístic de Pasqual Calbó
Obtenció d’informació mitjançant fonts diverses (iconogràfiques, arqueològiques, obres d’art, escrites...)
Localització en el temps i en l’espai dels períodes, les cultures i les civilitzacions i els esdeveniments històrics. Nocions elementals de temps històric.

Procediments: La percepció visual. Relació forma/entorn.
Traçat de formes geomètriques planes
Construcció de formes tridimensionals bàsiques (perspectiva)

Actituds: Valoració de l’herència cultural i del patrimoni històric com a riquesa que s’ha de preservar i col·laborar en la seva conservació.
Sensibilització davant imatges del patrimoni cultural propi


Metodologia
Abans: Pot resultar interessant presentar al grup d’alumnes algunes làmines de les obres didàctiques que va redactar Pasqual Calbó entre els anys 1803 i 1812, un llibre complert i extens per utilitzar a les seves classes com a professor.
S’acompanya les imatges amb una sèrie de preguntes i observacions per tal de fer reflexionar els alumnes sobre les diferències entre els mètodes d’ensenyament de principis dels segle XIX i l’actualitat.
-Com t’imagines que eren les classes que feia Calbó als estudiants a principis del segle XIX?
-Qui creus que assistia a les seves classes?
-Què eren els “menestrals”?
-Per què creus que Calbó va voler escriure aquest llibre?
-Calbó sempre havia destacat pels seus retrats, per què creus que al final de la seva vida, es va dedicar a l’ensenyament sobre matemàtiques, geometria o dibuix tècnic?
-Quins recursos utilitza el teu professors de plàstica per fer les seves classes?
-Com t’imagines que eren les classes que impartia Calbó?
-Creus que Pasqual Calbó era més artista o més científic?

Durant: Després de la visita guiada a l’exposició “Pasqual Calbó i Caldés” on s’haurà treballat de manera exhaustiva les “Obres didàctiques”, el grup es situarà al Claustre del museu. Els alumnes disposaran d’un suport rígid on dibuixar i de material de dibuix.
La monitora convidarà als alumnes a dibuixar una part del claustre del Museu, aplicant alguns dels coneixements que va transmetre Calbó als seus alumnes.

Per a facilitar la tasca, els alumnes disposaran de les làmines dedicades a la perspectiva, columnes, capitells... extrets de les Obres didàctiques per tal de poder aplicar les “classes magistrals” de Calbó al seu exercici pràctic.

Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Còpies d’algunes làmines seleccionades de les Obres Didàctiques de Calbó, destacant les tècniques de dibuix, de perspectiva...  
  


Observacions

Per a realitzar el taller disponible fins al 19 de gener de 2018.


© Salut Jove 2017