Informació del taller

75 . INICIACIÓ A LA ROBÒTICA EDUCATIVA 

 

Sessions: 1 sessió de 1.50 hores
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

LAURA MONTANYÀFormadora de Robòtica EducativaPrograma APRENTIK

 

Descripció
La robòtica educativa és una proposta pedagògica dirigida a nens/es i joves on l’objectiu principal és facilitar a l’alumnat diversos ensenyaments i aprenentatges relacionats amb la mecànica i la programació de manera pràctica. Al mateix temps, a les activitats que es realitzen es desenvolupen algunes competències comunicatives, metodològiques i personals que permetran a l’alumnat desenvolupar diversos coneixements, habilitats i actituds que podran aplicar i desenvolupar al llarg de la vida. L’alumnat muntarà i programarà robots a través de l’ordinador, segons el nivell educatiu s’utilitzaria un material o un altre. Les sessions de robòtica educativa es plantegen des d’una perspectiva de treball cooperatiu. Es vetlla perquè els alumnes aprenguin fent, és a dir, que desenvolupin el seu aprenentatge i vagin construint el seu propi coneixement significativament. El format de les sessions desperta el seu interès vers el món que els envolta i els obliga a pensar de manera crítica i analítica, aportant així una millora en les habilitats de pensament. A més, requereix de la seva col·laboració, la comunicació, la resolució de problemes i l’aprenentatge autònom.

Objectius
Construir i programar diversos robots.
Fomentar el pensament creatiu i computacional als alumnes.
Fomentar el desenvolupament d’un ampli ventall de competències incloses al currículum com: ciència, tecnologia, enginyeria, matemàtiques i llengua a través de la resolució de reptes.


Continguts
Conceptes: 1. CONCEPTES
Les màquines senzilles
Els sensors
Programació en blocs

Procediments: Reptes: construcció de petits robots i programació per assolir un repte o objectiu plantejat.
Reflexionar sobre els conceptes adquirits, formular i respondre preguntes, observació, experimentació.

Actituds: Adoptar un bon comportament.
Valorar la participació i implicació a l’aula.
Respectar el material utilitzat.
Treball en equip, cooperació


Metodologia
Abans: La persona responsable del taller facilitarà al professorat un llistat de vocabulari i conceptes bàsics per si el vol treballar amb els alumnes.
Durant: L’alumnat estarà acompanyat del seu professor de referència. El taller, l’impartirà el formador responsable donant les indicacions necessàries. El formador responsable plantejarà un repte el qual requerirà de dos tipus d’activitats diferenciades: el muntatge de petits robots i la programació d’aquests. El treball es farà en equip, i sempre serà adaptat al nivell o curs escolar dels alumnes.
Després: Es facilitarà al professorat una fitxa amb preguntes relacionades amb el taller, per avaluar els coneixements adquirits.

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Fitxes d’abans i desprès de l’activitat. El/la tallerista portarà el material necessari per realitzar l’activitat (dossiers de treball, material per al muntatge de màquines senzilles o robots, ordinadors portàtils...) 
 Dinàmiques d'activitats de grup. Presentació , vídeo. Qüestionaris, Díptics/tríptics i altres publicacions. Ordinador.
 Projector - canó


Observacions

El canó de projecció l'ha d'aportar el centre educatiu, així com l'accés a l'electricitat. El nombre d'alumnes per taller/grup no hauria de superar els 12.
Tallerista LAURA MONTANYA 679775295 laura.montanya@aprentik.cat.© Salut Jove 2017