64. TALLER D'APROFITAMENT ALIMENTARI 

Sessions: 1 sessió de 1 a 2 hores
Lloc: AULA-cuina
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

TONI TARRAGÓ DEL CONSORCIO DE RESIDUS URBANSResponsable taller 64CONSELL INSULAR DE MENORCA

 

Descripció
El taller d'aprofitament alimentari consisteix en una classe de cuina en la què s'elaboraran receptes d'aprofitament d'aliments, per evitar que acabin convertits en fems.

Aquest taller s'inclou en el Programa de Prevenció de Residus Domèstics de Menorca, el qual persegueix, entre d'altres la reducció en la generació de residus


Objectius
Sensibilitzar envers l'aprofitament de recursos.
- Promoure hàbits de consum sostenible.
- Donar recursos per evitar el malbaratament alimentari.


Continguts
Conceptes: Diferencies entre les 3 R: reducció, reutilització i reciclatge.
- Consum responsable i repercussions del malbaratament alimentari.
- Dades de generació de residus orgànics i la importància dels mateixos.

Procediments: Els procediments a emprar en aquest taller són la d’explicar, escoltar, debatre, experimentar...
Actituds: Valorar la importància de les actuacions individuals a escala global.
- Reconèixer la repercussió de la generació de residus en el nostre entorn.
- Responsabilitzar-se del nostre estil de vida i de la possibilitat de millorar-lo.


Metodologia
Abans: Abans del taller l'alumnat haurà de recopilar els ingredients necessaris per a realitzar les receptes que indiqui el monitor/a.
Durant: Després d'una petita xerrada introductòria, l'aula es convertirà en una classe de cuina, on la persona responsable del taller guiarà a l'alumnat per portar a terme una

Després: Es donarà difusió mitjançant les xarxes socials de missatges de consum responsable, de la importància de l'aprofitament dels aliments, etc.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Portarà a terme receptes vinculades amb l'aprofitament d'aliments 
 Disposar l'aula per portar a terme la classe de cuina


Observacions

Es fixa un número màxim de 25 tallers, per ordre d’inscripció.
El lloc en què es desenvoluparà el taller serà l'espai que habiliti el centre per desenvolupar un taller de cuina.
Els destinataris d'aquest taller són l'alumnat d'educació primària.