71. MENYS ÉS MÉS: 3R, REDUCCIÓ,REUTILITZACIÓ I RECICLATGE. 

Sessions: 1 sessió de 2 hores
Lloc: Aula centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P3 educació infantil
P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS

Responsable/s

Eva Yáñez RESIDUS URBANS I ENERGIA CIM. biòloga del Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca CIM Consorci de Residus Urbans

 

Descripció
Aquest taller és una de les eines del Programa de Prevenció de Residus Domèstics de Menorca. El qual persegueix reduir la generació de residus, incrementar el compostatge i la recuperació d'energia; un millor i més reciclatge i la disminució de residus abocats.

Objectius
-Motivar canvis en l'estil de vida de la població dirigits a disminuir la generació de residus.
-Promoure el consum immaterial.
-Fomentar la reparació, el lloguer, la reutilització i l'ús de matèries reciclades.


Continguts
Conceptes: - Diferències entre les 3 R: reducció, reutilització i reciclatge.
- Dades de generació de residus i el seu destí.
- Consum responsable,consum immaterial i desmaterialització.
- Cicle de vida dels productes.

Procediments: Explicar,escoltar,debatre i experimentar...
Actituds: Valorar la importància de les actuacions individuals a escala global.
Reconèixer la repercusió de la generació de residus en el nostre entorn.
Responsabilitzar-se del nostre estil de vida i de la possibilitat de millorar-lo.


Metodologia
Abans: METODOLOGIA I ACTIVITATS.
L'alumnat haurà de recopilar aparells elèctrics i/o elctrònics avariats, roba rompuda o altres materials que puguin considerar-se inicialment com a residus. Aquests residus es concretaran amb el responsable del taller.

Durant: Després d'una petita xerrada introductòria, l'aula es transformarà en un taller de reparació on cada responsable de taller guiarà l'alumnat per donar una segona vida als residus seleccionats.
Després: Es donarà difusió mitjançant les xarxes socials de missatges de consum responsable, consum immaterial i
altres vinculats amb la reducció de residus, que s'acompanyaran amb imatges dels productes reparats en el taller.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
El material aportar consisteix principalment en els residus - aparells elèctrics i/o electrònics avariats, roba rompuda,etc- així com eines per reparar-los.Transformaran l'aula en un taller de reparació. ENTITAT: Presentació, vídeo. CENTRO: Ordinador, projector-canó


Observacions

Es fixa un número màxim de 25 tallers, per ordre d'inscripció.
El centre-professor-tutor, ha de tancar el dia i la data amb la persona que fa el taller-RESPONSABLE DEL TALLER.
TUTOR del centre ha de omplir l'AVALUACIÓ.