67. DESCOBRINT AMB COMPOSTÍ ES RATOLÍ. 

Sessions: 1 sessió de 1HORA
Lloc: Aula centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P3 educació infantil
P4 educació infantil
P5 educació infantil

Responsable/s

NURIA GALARZA LOZANO  

CONSORCI DE RESIDUS URBANS DE MENORCA CONSELL INSULAR DE MENORCA RESPONSABLE DE L'APLICACIÓ: EVA YÁÑEZ ÁLVAREZ . TEL. 971354172 a/e: eva.yanez@cime.es 

Descripció
A partir de l'edició d’un conte es pretén donar a conèixer el compost: que és, d’on surt, com es fa i per a que serveix.
Aquest taller s'emmarca en el Programa de Prevenció de Residus Domèstics de Menorca, el qual persegueix reduir la generació de residus, incrementar el compostatge i la recuperació d'energia, un millor i més reciclatge i la disminució dels residus abocats.


Objectius
Descobrir què és el compost.
- Entendre de què i com es fa el compost.
- Incentivar l'hàbit de separar els residus.
- Descobrir la importància de reutilitzar i reciclar.
- Incentivar l'hàbit de l'observació en l'entorn natural i rural.
- Potenciar el respecte pel medi ambient.


Continguts
Conceptes: S'introduiran els següents conceptes:

- El compost.
- La matèria orgànica.
- La reutilització i el reciclatge.
- L'aprofitament de les restes orgàniques.
- Les plantes.

Procediments: Els procediments a emprar en aquest taller són la d’explicar, escoltar, debatre, experimentar...

Actituds: Treball en equip
- Coneixement, respecte i estima per l'entorn més proper.
- Actitud d'explotar, observar, descobrir i reflexionar.


Metodologia
Abans: Coordinació amb el professorat per concretar el dia a desenvolupar el taller. Aquest dia, els infants hauran de portar fruita per berenar.
Durant: Una vegada els al·lots i al·lotes hagin acabat de berenar començarà l'activitat. En compostí es ratolí, vindrà a visitar-los (serà una titella que s'ha colat en la seva aula a la recerca de restos del menjar del seu berenar). Aquest serà el punt motivador per contar la història del nostre personatge, on a través d'un conte teatralitzat i la interacció del titella amb l'alumnat, es mostrarà com es fa el compost, de què està fet i per a què serveix.

Després: Per finalitzar es motivarà a l'alumnat per fer el mateix que en Compostí, des del centre educatiu o des de l'àmbit familiar.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Es comptarà amb un compte per a cada alumne. 
 Qüestionaris, Díptics/tríptics i altres publicacions


Observacions

Eva Yáñez Álvarez.
Nuria Galarza Lozano desenvoluparà els tallers.
Els destinataris d'aquest taller són l'alumnat d’educació infantil.

Es fixa un número màxim de 25 tallers, per ordre d'inscripció.

El centre-professor-tutor, ha de tancar el dia i la data amb la persona que fa el taller-RESPONSABLE DEL TALLER.
TUTOR del centre ha de omplir l'AVALUACIÓ.