Informació del taller

98 . POBLAT TALAIÒTIC DE CORNIA NOU 

 

Sessions: 1 sessió de 75 minuts
Lloc: Poblat de Cornia Nou. Maó
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

Carolina DeselDirectoraMuseu de Menorca

 

Descripció
Visita guiada, amb participació activa dels alumnes, al poblat de Cornia Nou, on es pot visitar el Talaiot Oest, un dels més alts de Menorca. Es manipularan ossos d'animals trobats a l'edifici annex al talaiot, es moldrà blat amb molins manuals i es podran obsevar reproduccions de peces trobades en el poblat.


Objectius
a. Promoure l’interès i la curiositat envers les restes arqueològiques.
b. Donar a entendre com treballen els arqueòlegs i d’on prové la informació que rebran durant la visita.
c. Promoure la participació activa: empènyer els infants a plantejar hipòtesis a partir de la informació rebuda.
d. Transmetre nocions bàsiques sobre l’època talaiòtica: on i quan es va desenvolupar, quins són els edificis més característics, de què vivia la gent durant aquest període.
e. Transmetre la importància d’una actitud respectuosa envers el patrimoni arqueològic.
f. Donar a conèixer la candidatura de Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mundial.


Continguts
Conceptes: Prehistòria de Menorca.
Talaiots.
Arqueologia.
Les edats de la història.
Les línies del temps.

Procediments: Exemplificar les bones pràctiques durant la visita als béns patrimonials.
Explicar que no només podem gaudir els menorquins de tota aquesta diversitat de la qual disposam, sinó que l’hem de donar a conèixer a altres pobles de fora de l'illa.

Actituds: Respecte vers els valors culturals i patrimonials de l'illa i la seva conservació.
Coneixement dels nostres propis recursos i posar-los en valor.
Interès per conèixer la pròpia història.


Metodologia
Abans: El Museu disposa d'un llibret de continguts pel professorat.

Durant: La visita, guiada per un arqueòleg, es en tot moment dinàmica i es potencia la participació activa de l'alumne, mitjançant la manipulació de material i el plantejament d'hipòtesis.

Després:

RecursosObservacions

Després de fer el taller, heu de enviar al coordinador/a del programa SALUT JOVE, la factura indicant el núm. del taller.
(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 17 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.
© Salut Jove 2017