124. POBLAT TALAIÒTIC DE CORNIA NOU 

Sessions: 1 sessió de 75 minuts
Lloc: Poblat de Cornia Nou. Maó
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

Montserrat Anglada Fontestad, arqueòloga restauradora del Museu de Menorca Restauradora del museu Museu de Menorca

 

Descripció
Visita dinamitzada


Objectius

Donar a conèixer la Menorca Talaiòtica i el poblat talaiòtic de Cornia Nou (Maó).
Conèixer i interpretar els monuments prehistòrics de Menorca a partir de la visita al poblat.
Manipular i conèixer les eines que s’utilitzaven en època
Gaudir i conèixer el treball de l’arqueologia a través de la visita dinamitzada.
Promoure el respecte i l’estim vers el patrimoni cultural
prehistòrica


Continguts
Conceptes: Les edats a la història i la línia del temps
La prehistòria de Menorca i la cultura talaiòtica
Vida quotidiana a un poblat talaiòtic (què menjaven, com vivien, etc.)
El treball dels arqueòlegs als jaciments arqueològics

Procediments: L’activitat es basa en una visita dinamitzada a la poblat talaiòtic de Cornia Nou i els seus monuments on, a través de la observació, el diàleg i l’intercanvi de coneixements es treballaran els diferents conceptes adaptats a les necessitats de l’alumnat d’una forma lúdica.
D’altra banda, es tracta d’aproximar a través de les diferents reproduccions com es vivia a un poblat talaiòtic, tot establint i comparant diferents aspectes vitals a través dels objectes presentats.

Actituds: APRENDRE A SER I ACTUAR DE MANERA AUTÒNOMA
Progressar en el coneixement i domini del propi cos
APRENDRE A PENSAR I COMUNICAR
Progressar en la comunicació i expressió ajustada a diferents contextos i situacions de comunicació, per mitjà de diversos llenguatges
CONVIURE I HABITAR EL MÓN
Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres
CONEIXEMENT DE L’ENTORN
Relacionar i respectar patrimoni cultural i natural a través de la observació i interacció amb el medi


Metodologia
Abans: El Museu disposa d'un llibret de continguts pel professorat.

Durant: La visita comença al talaiot oest, on farem una breu introducció sobre la Menorca Talaiòtica. Entrarem a l’edifici sud, per situar-nos davant la llar de foc, on els alumnes podran manipular diferents reproduccions d’objectes d’època: percussors, punxons, vasets de ceràmica... i identificar ossos d’animals domèstics. A l’exterior de l’edifici s’aprendrà a emprar els molons o molins de màper a moldre gra i convertir-lo en farina. Visitarem la galeria del talaiot est així com les cisternes i una de les coves de la necròpolis on explicarem el què sabem del món simbòlic dels talaiòtics.


Després:

RecursosObservacions

Després de fer el taller, heu de enviar al coordinador/a del programa SALUT JOVE, la factura indicant el núm. del taller.
(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 4 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 15 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.