135. MUSEU DE MENORCA: INTERPRETEM LA MORT 

Sessions: 1 sessió de 90 minuts
Lloc: Museu de Menorca. Maó
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB

Responsable/s

MONTSERRAT ANGLADA FONTESTAT Restauradora del museu Museu de Menorca

 

Descripció
“Interpretem la mort” és un taller que es realitzarà a l’aula didàctica del Museu de Menorca. S'ha recreat un jaciment arqueològic, una cova natural d’enterrament, i es partirà dels rituals funeraris que es van documentar a la cova des Càrritx. En aquesta cova, a mida natural, es trobaran diferents elements d’un espai funerari que roman intacte degut a que el seu accés va quedar segellat durant molts d’anys. Així es trobaran les restes d’ossos, restes d’una llar de foc, reproduccions d’una aixovar funerari, (ceràmiques, reproduccions de braçalets, botons, etc.). A partir de les restes que ells localitzin i que ells situaran a una planta d’una cova de la fitxa, han de realitzar el treball de l’arqueòleg i anar analitzant cada objecte trobat per tal d’interpretar i reconstruir el tipus de ritual que s’hi va desenvolupar a l’interior de la cova. Entre tots haurem d’anar interpretant quin objecte/fets és el que s’ha trobat i de quina forma s’hauria utilitzat.

Objectius
• Promoure l’interès i la curiositat envers les restes arqueològiques.
• Posar en valor la cultura talaiòtica i la prehistòria de Menorca.
• Copsar conceptes com Patrimoni mundial, UNESCO, etc.
• Donar a conèixer la candidatura de Menorca talaiòtica com a Patrimoni Mundial.
• Donar a entendre el treball els arqueòlegs i d’on prové la informació que rebran durant el taller.
• Promoure la participació activa: empènyer els adolescent a plantejar hipòtesis a partir de la informació rebuda.
• Aprendre a raonar, interpretar, deduir i per tant reconstruir fets del passat humà a partir dels objectes.
• Transmetre nocions bàsiques sobre l’època talaiòtica, especialment vinculades a la mort: on s’enterraven, quins són els edificis més característics relacionats amb la mort, de què moria la gent durant aquest període, com s’enterraven.


Continguts
Conceptes: - La prehistòria a Menorca.
- El patrimoni històric i cultural menorquí.
- L'arqueologia com a font històrica.

Procediments: Exemplificar les bones pràctiques durant la visita a un Museu.
Transmetre la importància d’una actitud respectuosa envers el patrimoni arqueològic.

Actituds: Respecte vers els valors culturals i patrimonials de l'illa i la seva conservació.
Coneixement dels nostres propis recursos i posar-los en valor.
Interès per conèixer la pròpia història i les seves fonts.


Metodologia
Abans: El Museu disposa d'un llibret de continguts pel professorat.
Durant: L'activitat està motoritzada per una arqueòloga i una monitora, que en tot moment guien els alumnes. A través de la descoberta d'un escenari amb restes arqueològiques i a través de la deducció s'establiran hipòtesis dels rituals de la mort en la Menorca Talaiòtica.
Després:

RecursosObservacions


(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 4 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 15 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.