Informació del taller

105 . MUSEU DE MENORCA, AJUDA'NS; NECESSITAM UN ARQUEÒLEG 

 

Sessions: 1 sessió de 80 minuts
Lloc: Museu de Menorca. Maó
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

Carolina Desel, tallers des de 105 fins 111 .DirectoraMuseu de Menorca

 

Descripció
Es farà una presentació de l’activitat explicant que es faran tres tallers rotatius. Els tallers mostren les feines que es fan al laboratori un cop s’ha excavat a un jaciment arqueològic. En aquest cas els materials provenen del jaciment de Cornia Nou, situat molt a prop de Maó. Es tracta d’un poblat talaiòtic que té dos talaiots, un dels de fins a 10 metres d’alçada. El materials provenen d’aquesta part del jaciment.
Els tallers són:
Classificant ceràmica!
Quins animals tenien els talaiòtics?
Quines plantes tenien els prehistòrics?


Objectius
• Promoure l’interès i la curiositat envers les restes arqueològiques.
• Posar en valor la cultura talaiòtica i la prehistòria de Menorca.
• Donar a entendre el treball els arqueòlegs i d’on prové la informació que es recull durant les excavacions arqueològiques.
• Conèixer la importància del treball al laboratori a partir de les restes descobertes, tot entenent que la feina d’arqueologia no es tracta només de trobar objectes.
• Transmetre que l’arqueologia és una disciplina que es basa en metodologia científica i que tot el que es recull a un jaciment és susceptible a ser analitzat.
• Emfatitzar que la importància de l’objecte trobat resideix en la informació que en dóna i no en l’objecte en sí: L’objecte arqueològic com a font de coneixement per a reconstruir el passat.
• Promoure la participació activa: empènyer els infants a plantejar hipòtesis a partir de la informació rebuda.
• Transmetre nocions bàsiques sobre l’època talaiòtica a partir de les tallers que es realitzaran: on i quan es va desenvolupar, quins són els edificis més característics, de què vivia la gent durant aquest període.


Continguts
Conceptes: - La prehistòria a Menorca.
- El patrimoni històric i cultural menorquí.
- L'arqueologia com a font històrica.

Procediments: Exemplificar les bones pràctiques durant la visita a un Museu.
Transmetre la importància d’una actitud respectuosa envers el patrimoni arqueològic.

Actituds: Respecte vers els valors culturals i patrimonials de l'illa i la seva conservació.
Coneixement dels nostres propis recursos i posar-los en valor.
Interès per conèixer la pròpia història i les seves fonts.


Metodologia
Abans: El Museu disposa d'un llibret de continguts pel professorat.
Durant: L'activitat està motoritzada per una arqueòloga i una monitora, que en tot moment guien els alumnes. En els tres tallers, que són rotatius, es treballen processos d'identificació de llavors i ossos, es sigla restes arqueològiques, i es classifiquen, identifiquen i es dibuixa ceràmica.
Després:

RecursosObservacions

DISPONIBLE FINS 19 DE GENER DE 2018 per a realitzar el taller.

*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 17 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.
© Salut Jove 2017