79. ELS FOSSILS DEL CENTRE DE GEOLOGIA DE MENORCA 

Sessions: 1sessió de 2 hores
Lloc: Centre de Geologia de Menorca (c/ Mallorca, 2, Ferreries)
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

Joana Maria Pons  

 

Descripció
Els docents que hagin mostrat diferents exemplars fòssils als seus alumnes hauran observat que aquestes evidències d'organismes del passat resulten especialment atractives per a la majoria dels fillets/es. Per açò, els fòssils constitueixen un potencial didàctic que permet emprar-los com a recurs docent en diversos àmbits.

L’activitat consta de dues parts. En primer lloc el responsable del Centre de Geologia de Menorca desenvoluparà una breu visita guiada que pretén exposar els conceptes objecte de l’activitat i mostrar alguns dels fòssils més característics de Menorca. Durant aquesta part es promourà la interacció amb l’alumnat amb qüestions bàsiques sobre els elements paleontològics.

A continuació, els alumnes disposaran de tres fitxes on es desenvolupen les activitats proposades:

FITXA 1.- CREAM ELS NOSTRES MOTLLES DE FÒSSILS!
Crearan un motlle amb plastilina i guix amb la finalitat de comprendre el mecanisme de la seva formació.

FITXA 2.- SÓN FÒSSILS O NO HO SÓN?
Tindran l’'oportunitat de manipular exemplars autèntics de Menorca amb l’'objectiu d’'interioritzar el concepte de fòssil mitjançant elements reals i/o propers.

FITXA 3.- ELS FÒSSILS DE LA MENORCA DELS COLORS!
Dibuixaran i descriuran quatre exemplars que els hi hagin cridat més l’atenció, i amb l'ajuda d'una taula dels temps geològics intentaran assignar-li una edat, treballant així la dimensió temporal i l'estudi de la successió d'esdeveniments en el temps de forma palpable.Objectius
L'objectiu principal d'aquest taller és el de fomentar en els fillets/es la inquietud per la recerca i el coneixement dels fòssils a través d’una sèrie d'activitats senzilles. Es pretén que els alumnes siguin capaços d'assimilar conceptes paleontològics bàsics, motivant-los a través d'activitats apropiades. Concretament es vol:
- Explicar el procés de fossilització i el concepte de fòssil com a element natural útil i, en conseqüència, potenciar el coneixement del medi i el respecte a aquest.
- Introduir el concepte del temps geològic, rompent algunes possibles idees prèvies errònies de l'alumnat relacionades amb la dificultat per acceptar i entendre els canvis geològics.Continguts
Conceptes: • Fòssil, motlle i procés de fossilització
• Temps geològic
• Els fòssils de Menorca


Procediments: Recorregut guiat per l’exposició del Centre de Geologia, amb l’objectiu principal que els alumnes s’adonin de la gran diversitat geològica que presenta Menorca i com aquesta incideix i condiciona el paisatge de l’illa.

Proposta d’exercicis en torn a les explicacions del recorregut guiat que mostri l’assoliment dels continguts exposats.

Taller de roques, minerals i fòssils, com activitat pràctica que serveixi per aprofundir en les propietats dels elements exposats al centre per a educació primària i una experiència en relació a les arenes de les platges i la geologia més propera per a secundària.

Sortida geològica autoguiada mitjançant exercicis pel poble de Ferreries amb la finalitat que els alumnes identifiquin algunes de les roques més freqüents que trobem al món (opcional).

Actituds: Percepció, responsabilitat, compromís, respecte, sensibilitat.Metodologia
Abans: No es recomanen activitats prèvies concretes, ja que durant el desenvolupament de l’'activitat s’explicaran els conceptes bàsics, tot i que resulta d’ajuda si els alumnes els han tractat prèviament a l’'aula. Es facilitarà per correu electrònic al docent una breu introducció al taller.

Durant: El taller es desenvolupa a partir de dues activitats principals i sempre adaptades al nivell d’estudis:

1) Recorregut guiat per l’exposició del Centre de Geologia, incidint en el coneixement de les roques que es troben a Menorca i les seves característiques essencials. Es posarà especial atenció a introduir el concepte del temps geològic, donar a conèixer les roques de l’illa incidint en el seu procés de formació, en el contingut fossilífer i en els seus usos. Es fomentarà la participació de l’alumnat.

2) Proposta d’exercicis entorn de les explicacions del recorregut guiat que mostri l’assoliment dels continguts exposats. Es plantegen exercicis en diversos formats dividits en diversos grups que atenen els diferents grups de roques i paisatges de l’illa. Es pretén que els exercicis plantejats permetin aclarir i reforçar els conceptes que s’han transmès al llarg de la visita guiada i a la vegada mantenir l’interès de l’alumnat durant tota l’explicació per tal d’afavorir-ne l’aprenentatge. Per a educació primària inclou un taller pràctic de roques, minerals i fòssils i per a secundària d’arena.

Després: No es proposen noves activitats, tot i que es recomana posteriorment a l’aula realitzar la correcció i el repàs dels exercicis proposats.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Projector - canó 


Observacions

El responsable de realitzar el taller serà el tècnic del centre de geologia.

Quan s'accordi la data de visita amb el professorat responsable del grup, des del Centre de Geologia s'enviarà per correu electrònic al docent el document "Indicacions i propostes pel professorat".