9. CONEIX EL/LA POLICIA TUTOR/A 

Sessions: 1 sessió de 60 min
Lloc: Centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO

Responsable/s

Maria Isabel Portella Coll,POLICIES TUTORS DELS MUNICIPIS DE MENORCApolicia local de l'Ajuntament de Maó i coordinadora dels policies tutors de Menorca 

 

Descripció
Coneixement del Programa Policia Tutor, de les seves competències i del que pot aportar al sistema educatiu a través dels seus membres.

Objectius
El principal objectiu és apropar i donar a conèixer les funcions dels policies tutors a Menorca.

Continguts
Conceptes: Definició, competències i funcions del policia tutor.
El paper del PT dins l'ambit escolar.

Procediments: Xerrades de grup.
Actituds:

Metodologia
Abans: És interessant saber el coneixement que es té dels policies tutors i poder preparar preguntes pensades entre tot el grup classe.
Durant: Xerrada amb suport telemàtic (transparències i vídeos)
Després: A determinar amb el centre educatiu.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Projector o PDI amb accés a Internet


Observacions

Cada policia tutor s'encarregarà de les xerrades del seu municipi. Allà on no hi hagi institut, les xerrades les faran els policies tutors dels diferents municipis representats al centre educatiu. Les xerrades seran participatives i donaran a conèixer la intervenció en xarxa dels policies tutors arreu l'illa.