Informació del taller

25 . L' EPILÈPSIA, COSA DE TOTHOM 

 

Sessions: 2 sessions de 50 minuts
Lloc: aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

Associació Menorquina d'Epilèpsia, AMEPpresident de l'Associació Menorquina d'Epilèpsia MAGDA MARQUÈS I PEDRO SEGUÍ 

 

Descripció
Qualsevol persona pot patir epilèpsia en qualsevol moment. Aquesta activitat formativa familiaritza l'alumnat amb aquesta malaltia tan comuna com desconeguda, ensenya com actuar davant una crisi i potencia la integracio social de l'alumnat que conviu amb l'epilèpsia.

Objectius
- Promoure una millor comprensió i la integració social dels que conviuen amb aquesta patologia.
- Contribuir a eliminar els estigmes erronis que l'envolten en l'àmbit escolar.
- Oferir al professorat informació científica rigorosa sobre com han de procedir en el cas de presenciar una crisi epilèptica.


Continguts
Conceptes: - Què és l'epilèpsia?
- Què és una crisi d'epilèpsia?
- Com afecta els fillets i les filletes que conviuen amb la malaltia?

Procediments: - Diferenciar entre els tipus d'epilèpsia.
- Saber què fer per afrontar una crisi.

Actituds: - Adquirir hàbits de "bon company" contra la discriminació.

Metodologia
Abans: El professorat informa de quins coneixements o experiències té l'alumnat respecte a l'epilèpsia.
Durant: Metodologia basada en la participació activa del grup d'alumnes als quals està dirigida l'activitat, mitjançant la realització d'una sèrie de preguntes plantejades segons el seu propi criteri i utilitzant els suggeriments aportats pels professors.
Sessió de suport gràfic i audovisual i de participació:
- Llegir el còmic "Conèixer l'epilèpsia ens fa iguals".
- Visiona el vídeo "Conèixer l'epilèpsia ens fa iguals".
- Taller de primers auxilis en cas de crisi epilèptica.
- Conclusions.

Després: Proposta d'activitat pràctica complementària.

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Còmic 
Arxiu d'Imatge i So 
Ordinador 
Canó de projecció 


Observacions
© Salut Jove 2017