40. SENSIBILITZACIÒ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

Sessions: 1 sessió de 50minuts
Lloc: Aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO

Responsable/s

VICTORIA COLL  

 

Descripció
Arran de la projecció d'un curtmetratge i a través d'un col·loqui posterior reflexionarem al voltant de les principals qüestions relacionades amb la violència de l'home contra la dona: els drets humans, la igualtat de gènere, l'amor, com podem veure venir la violència en la parella, com actuar...

Objectius
Prendre consciència pel que fa a una o a diverses d'aquestes qüestions relacionades amb la violència de l'home vers la dona:
- La violència de gènere vulnera els drets humans.
- La violència de gènere atempta contra la dignitat de les persones i els drets inviolables que li són inherents, fonament últim del nostre ordre polític i pau social.
- La violència de gènere és contraria a la igualtat entre homes i dones.
- La violència de gènere es manifesta com el símbol més brutal de desigualtat existent en la nostra societat.
- La violència de gènere no és pròpia d'un determinat nivell socioeconòmic, ni d'una raça, religió o cultura.
- La violència de gènere no és la forma de dirimir els conflictes o les diferències. Rebuig de la violència com a mitjà per imposar la raó.
- L'amor no és possessió. L'amor és el respecte a la llibertat de l'altre (tenir-ho en compte especialment a l'hora de formar parella).
- Les dones víctimes de violència de gènere no estan soles i compten amb l'ajut per trencar el "cicle" de la violència
( explicam els passos que es poden fer per sortir d'aquesta situació de violència).


Continguts
Conceptes:
Tècniques de reflexió (es prepararan casos pràctics per adaptar a l'edat).

Procediments:
Realització d'un procés de reflexió individual i grupal després de veure la pel·lícula seleccionada i del col·loqui posterior.

Actituds:
Actitud participativa, pràctica i respectuosa amb l'opinió dels altres. Rebuig de la violència com a forma d'imposar la voluntat i d'exercir l'autoritat. Recerca de solucions.


Metodologia
Abans: Entrevista amb el professorat responsable del curs sol·licitat per conèixer una mica el perfil de l'alumnat, poder adaptar les tècniques de dinàmica de grup a les seves característiques en el col·loqui posterior a la projecció i poder sondejar entre el jovent el que coneixen sobre la violència de gènere.
Durant: El taller s'inicia amb una breu presentació d'una pel·lícula (o curt) seleccionada tenint en compte les edats i la seva temàtica principal, i després de la projecció s'inicia un col·loqui en què els alumnes pregunten, reflexionen i debaten sobre el seu contingut, acompanyats de la persona responsable del taller i del professor o la professora del grup.
Curts:
Subir i bajar
Síntonia
Éramos pocos
Per al col·loqui posterior a la projecció s'empren tècniques de dinàmica de grup, especialment Phillips 6.6 (adaptació) i/o alguna altra que es consideri oportuna. Aquesta tècnica consisteix a distribuir l'alumnat en grups de 6 aproximadament perquè valorin individualment la projecció en 6 minuts i després facin una exposició sintètica a la resta dels grups per part d'un portaveu.
Posteriorment es passarà a un col·loqui del grup dels alumnes en general i es faran aclariments i comentari per part de la persona responsable de l'aplicació de l'activitat, prenent com a base els objectius del taller.
Es pretén que l'alumnat participi i que es doni un caràcter pràctic al taller.

Després: Conclusió de les activitats realitzades: resum de la realització d'aquest taller i propostes d'activitats de continuació i/o desenvolupament si es considera oportú. Facilitar informació útil per al professorat sobre la violència de gènere i com actuar en aquests casos des de l'àmbit escolar: notes metodològiques per al professorat.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Pel·lícula, DVD curts 
 TV i projector de DVD
Dossier informatiu per a l'alumnat 


Observacions