133. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

Sessions: Dues hores (50'') organitzades en dues sessions de 1 hora (50'') cadascuna.
Lloc: Aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO

Responsable/s

EVA CARÉ Servei infància i família - SIF- CIM Educadora Social, servei INSULAR DE FAMÍLIA (SIF) FAMÍLIA

 

Descripció

El taller es desenvoluparà en dues sessions (ambdues obligatòries).
La primera sessió se centrarà en el conflicte i la segona focalitzarà en les habilitats de comunicació.
Durant les sessions, s'alternaran explicació teòrica, elements audiovisuals i dinàmiques de grup.


Objectius
1-Aprendre a emprar la comunicació de forma adequada per a resoldre conflictes.
2-Comprendre què és un conflicte i com enfrontar-ho.
3-Treballar la escolta activa.
4-Reflexionar sobre com actuem quan ens sentim pressionats per als altres.
5- Aprendre eines per a la presa de decisions.


Continguts
Conceptes:
- El conflicte.
- La violència.
-Tècniques per a la resolució pacífica de conflictes.
- Habilitats de comunicació.


Procediments:
Reflexionar.
Valorar abans de prendre decisions.
Conèixer les conseqüències del conflicte.
Assertivitat.


Actituds:
Respectar i escoltar les opinions del altres.
Prevenir segons quins tipus de conflictes.
Resoldre els conflictes assertivament.


Metodologia
Abans: Una vegada programat el taller, la persona referent del grup-classe haurà de fer arribar a la responsable del taller la informació relativa als conflictes que s'han donat en la classe.

Durant: Exposició teòrica del responsable del taller, vídeos, roll playing, dinàmiques de grup.

Després: Activitats de continuación no és proposen, a no ser que hi hagi demanda específica sobre tractament d'algun conflicte que hagi sorgit a l'aula.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Cartolines de colors, adhesius, fitxes... 
Si fessin falta més materials complementaris s'avisarà prèviament els/les tutors/res 


Observacions

1 grup classe per taller. No es poden juntar 2 grups.
Dues hores (50'') organitzades en dues sessions de 1 hora (50'') cadascuna.
El taller es realitzarà preferiblement a l'aula del grup-classe.