47. VINE A FER JUDO 

Sessions: 1 sessió de 50 minuts
Lloc: Aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

EDUARD ORTEGA BLESA - JUDO -FEDERACIÓ BALEAR DE JUDO I EEAA- DELEGACIÓ MENORCA 

FEDERACIÓ BALEAR DE JUDO I EE.AA. - Delegació Menorca. (Eduard Ortega Blesa). 

Descripció
L'activitat constarà de dues sessions, la primera introductoria on s'explicarà què és el judo i alguns
conceptes de vocabulari. Així mateix també es començaran fer les tècniques més bàsiques de
judo. Durant la segona sessió es desenvoluparan alguns conceptes més específics de caigudes,
projeccions…


Objectius
Utilitzar estratègies bàsiques de cooperació i oposició als jocs de lluita.
- Familiaritzar-se amb el contacte corporal amb la resta d’infants de manera inespecífica, aprofitant
el desenvolupament d’habilitats perceptiu-motrius.
- Respectar els principis del joc net.
- Acceptar la confrontació i realitzar accions ofensives.


Continguts
Conceptes: Vocabulari de judo.
- Aspectes normatius bàsics del judo.
- Experimentació situació de joc.
- Mostra de respecte.
- Autocontrol.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: No és necessària una activitat prèvia per part del mestre. Durant les dues sessions els alumnes
adquiriran els coneixements bàsics per tenir unes nocions sobre el judo. El taller finalitza després
de les dues sessions de cada grup, i el mestre no ha de fer cap activitat de continuïtat.

Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 PC, pantalla, projector i connexió a Internet


Observacions

FEDERACIÓ BALEAR DE JUDO I EE.AA. - Delegació Menorca. (Eduard Ortega Blesa).
El taller està pensant per a fer dues sessions d’una hora.
1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è de primària.