84. DESCOBRIM LA DIVERSITAT FLORÍSTICA DE MENORCA 

Sessions: sessió de 60 a 90 minuts
Lloc: Pas d'en Revull (barranc d'Algendar), es Torretó (camí Vell de Ciutadella) o el Pilar-Alforí
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Joana Maria Pons  

 

Descripció
El taller consta d’un itinerari botànic guiat pel pas d’en Revull, al barranc d’Algendar, en el qual s’observaran les principals espècies vegetals que s’hi troben, les principals peculiaritats i els seus usos, així com les característiques de l’entorn i la influència humana que contribueixen a configurar el paisatge de l’illa.

Objectius
- L'objectiu d'aquesta activitat és introduir els alumnes en les característiques i la importància ecològica de les comunitats vegetals de l'illa, així com donar a conèixer algunes de les plantes més comuns, singulars o emblemàtiques de les zones que es visitaran.
- L'objectiu últim de la visita és fomentar una actitud positiva i un comportament respectuós cap al medi ambient en el seu sentit més ampli.


Continguts
Conceptes: - Geologia, barranc, ecosistema, paisatge, fauna i flora, biodiversitat, protecció d'hàbitats i espècies, Xarxa Natura 2000, medi ambient, agricultura i activitat humana.

Procediments: - Conèixer els factors que defineixen alguns hàbitats de l'illa com els barrancs, les pastures, les marines, els roquissars i els sistemes dunars.
- Conèixer les espècies vegetals més representatives que hi habiten i aquelles més singulars o amenaçades, així com els seus usos històrics i la relació amb les activitats humanes.
- Entendre els principals problemes de conservació a què s'enfronta la biodiversitat i què es pot fer per pal·liar-los.

Actituds: - Ser conscients de la importància de la biodiversitat com un valor que s'ha de preservar, en totes les seves formes, i de tots els beneficis que aquesta comporta per a la societat.
- Actuar responsablement envers el medi natural i entendre la importància de les conductes individuals per a la seva conservació.


Metodologia
Abans: - Coordinació amb el professorat.

Durant: - Recorregut a peu per l'itinerari interpretatiu, amb explicació oral i plafons interpretatius.

Després: - Es podrà visitar el lloc web del projecte (http://lifereneix.cime.es), adreçar-hi consultes o aportacions, etc.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Autocar per als desplaçaments (*Observacions)


Observacions

Lloc: Pas d'en Revull barranc d'Algendar

Els destinataris són especialment els grups que cursen assignatures de ciències naturals o similars.

Aquest taller estarà disponible entre els mesos de setembre a maig, condicionat a la previsió meteorològica, ja que és a l'aire lliure.

Capacitat. un grup de classe de 30 alumnes màxim.

************************************************************************************
((*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 17 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.